Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Protokoll

Protokoll från årsstämman 2007

Nolato

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Nolato AB (publ) den 25 april 2007 i Grevie.


§ 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Carl-Gustaf Sondén, som valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Som protokollförare anmäldes Per-Ola Holmström.


§ 2.

Upprättades och godkändes röstlängden enligt Bilaga 1.


§ 3.

Beslöts att godkänna dagordningen enligt kallelsen, Bilaga 2.


§ 4.

Till att justera dagens protokoll utsågs Sven Santesson och Gerth Friström.


§ 5.

Det antecknades att kallelsen hade varit införd den 20 mars 2007 i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri, Helsingbors Dagblad samt publicerats på bolagets hemsida. Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.


§ 6.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern¬revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006, Bilaga 3.

Revisor Ingvar Ganestam från Ernst & Young, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Valberedningens ordförande, Henrik Jorlén, redogjorde för kommitténs arbete och funktion. Redogörelsen godkändes av stämman.

Styrelsens ordförande, Carl-Gustaf Sondén, redogjorde för styrelsen arbete i revisionsfrågor. Stämman godkände redogörelsen för styrelsens arbete med revisionsfrågor.


§ 7.

Verkställande direktören Georg Brunstam redogjorde för det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.


§ 8.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2006 och balans¬räkningen per 2006-12-31 samt koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2006 och koncernbalansräkningen per 2006-12-31.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till vinstdisposition.

Beslöts vidare, enligt revisorns tillstyrkan, att till stämmans förfogande stående medel, 335.901.306 kronor, skulle 2:40 kronor per aktie eller 63.137.779 kronor delas ut till aktieägarna samt 272.763.527 kronor överföras i ny räkning.

Beslöts slutligen, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Det antecknades att beslutet att bevilja ansvarsfrihet var enhälligt och att de av styrelsens ledamöter och verkställande direktören som upptagits i röstlängden som aktieägare inte hade deltagit i beslutet.


§ 9.

Stämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter. Då val av revisorer gjordes vid årsstämman 2004 för en period av fyra år, var revisorsval ej aktuellt vid årets stämma.


§ 10.

Beslöts att arvode för tiden från årsstämman intill slutet av nästa årsstämma skulle vara oförändrat och utgå till styrelsen med sammanlagt 820.000 kronor, exklusive reseersättning, varav 220.000 kronor till ordföranden och 120.000 kronor till övriga, ej anställda, årsstämmovalda ledamöter.

I samband med att revisorer valdes 2004 för en period av 4 år till årsstämman 2008
beslutades också om arvodering till revisorerna. Arvodet utgår enligt avtal och eventuellt
tillkommande arbete ersätts enligt överenskommelse.


§ 11.

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Henrik Jorlén, Gun Boström, Erik Paulsson, Lars-Åke Rydh och Georg Brunstam samt att nyvälja Roger Johanson till ny styrelseledamot. Styrelseledamoten Claes Warnander hade avböjt omval och avgick ur styrelsen. Carl-Gustaf Sondén valdes till ordförande i styrelsen.

Det anmäldes att i bolagets styrelse ingick, utöver de av bolagsstämman valda ledamöterna, de fackliga arbetstagarrepresentanterna Magnus Bergqvist, Björn Jacobsson och Ewa Norrman, som ordinarie ledamöter, samt Fredrik Welander, Ingegerd Andersson och Bo Eliasson, som suppleanter.


§ 12.

Det beslöts att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2008.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
a) förslag till stämmoordförande,
b) förslag till styrelse,
c) förslag till styrelseordförande,
d) förslag till revisorer,
e) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2009.

Aktiespararna yrkar på att formerna för val av valberedning inom Nolato skall, från och med nästa år, förändras i två avseende; valberedningens ledamöter skall dels utses av årsstämman, dels innehålla minst en, relativt bolaget samt storägarna oberoende valberedningsledamot (en så kallad minoritetsrepresentant).


§ 13.

Kompensationskommitténs ordförande, Carl-Gustaf Sondén, redogjorde för kommitténs arbete och verkställande direktörens och ledande befattningshavares förmåner. Stämman godkände redogörelsen för kompensationskommitténs arbete och redogörelsen för verkställande direktörens och ledande befattningshavares förmåner.

Beslöts att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen. I huvudsak innebär dessa, att marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga ersättningen ska baseras på resultatutvecklingen och avkastning på sysselsatt kapital jämfört med fastställda mål. För verkställande direktören kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen, för övriga befattningshavare till maximalt 30 procent av grundlönen. För verkställande direktören finns ett treårsavtal tecknat 2006, där ytterligare ersättning kan utgå baserad på utvecklingen av Nolatos aktiekurs. Denna ersättning är maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundlönen som erhållits under perioden. Pensionspremier för verkställande direktören ska uppgå till 40 procent av pensionsgrundande lön och vara avgiftsbestämda, med pensionsålder 65 år. För övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månader för befattningshavarna. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i speciella fall finns särkskilda skäl som motiverar det.


§ 14.

Uppdrogs enhälligt åt verkställande direktören att dels vidtaga sådana smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket, dels i övrigt fatta de beslut och vidtaga de åtgärder som är erforderliga för beslutens genomförande.

Ordföranden tackade ledningen och de anställda i bolaget för ett väl utfört arbete under det gångna året.

Ordföranden avslutade härefter årsstämman 2007.


Vid protokollet
Per-Ola Holmström

Justeras:
Carl-Gustaf Sondén Gerth Friström Sven Santesson

© Nolato