Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Information efter stämman

Information från årsstämman 2007

Nolato

Nolato har den 25 april 2007 hållit årsstämma, i närvaro av ca 130 aktieägare. Till ordförande vid stämman valdes Carl-Gustaf Sondén.

Beslut avseende utdelning:
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 2,40 kr per aktie.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden:
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:
– att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
– att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett oförändrat arvode om totalt 820.000 kronor, exkl. reseersättning (820.000 föregående år) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda ledamöter: Ordföranden 220.000 kr (220.000 föregående år) och övriga ledamöter 120.000 kr per ledamot (120.000 föregående år).
– att omval äger rum av styrelse­ledamöterna Carl-Gustaf Sondén, Gun Boström, Henrik ­Jorlén,
Erik Paulsson, Lars-Åke Rydh och Georg Brunstam.
– att nyval äger rum av Roger Johanson, Skandia Liv Kapitalförvaltning.
– att till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs ­Carl-­Gustaf Sondén.

Beslut avseende valberedning:
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:
– Att bolaget skall ha en valbered­ning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2008. Valberedningens mandat­period sträcker sig fram till dess att ny val­beredning utsetts. Ordförande i val­beredningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
– Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
 (a) förslag till stämmoordförande,
 (b) förslag till styrelse,
 (c) förslag till styrelseordförande,
 (d) förslag till revisorer
 (e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ­ledamöter i styrelsen,
 (f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
 (g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2009.

Övriga beslut:
Årsstämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningar för Nolato AB samt koncernen, vinstdispositioner samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

© Nolato