Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Valberedning 2007

Valberedningen

Nolato

På Nolatos årsstämma den 27 april 2006 beslöts att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång.

Efter diskussioner med de fem största ägarna har följande personer accepterat att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2007:

– Henrik Jorlén, ordförande, företräder familjen Jorlén
– Gun Boström, företräder familjen Boström
– Erik Paulsson, företräder familjen Paulsson
– Erik Sjöström, företräder Livförsäkringsaktiebolaget Skandia

Årsstämman kommer att hållas den 25 april 2007. Aktieägare, som önskar lämna förslag till valberedningen, kan vända sig till någon av valberedningens representanter via e-post:

– henrik.jorlen@bjarenet.com
– gunbostrom@gmail.com
– erik.paulsson@fabege.se
– erik.sjostrom@skandia.se

© Nolato