Vår identitetsmanual: Loggan

Vår logga

Nolatos logga är gemensam för hela Nolatokoncernen och består av en symbol (indianhuvudet) tillsammans med koncernnamnet skrivet på ett visst, bestämt sätt. Loggan är en låst enhet, vars utseende, proportioner eller uppbyggnad inte får förändras på något sätt!

Nolatos logga

 

På den här sidan finns länk till en sida med originalversioner av loggan. Enbart dessa får användas! Det är inte tillåtet att själv skapa en logga genom att kombinera symbolen och Nolatonamnet, vare sig med ett liknande typsnitt eller något annat typsnitt. Inte heller får en bolagsunik version skapas, alla koncernens bolag med "Nolato" i namnet ska använda koncernloggan.

 

 

Regler för användning av loggan

Vid användningen av Nolatos logotype måste dessa grundläggande regler följas för att logotypen alltid ska behålla sin visuella form och karaktär:

 

      
Loggan får aldrig placeras inom ram eller i ett avgränsat färgfält som skiljer sig från bakgrunden. Detta gäller även på kläder!

 

 

Logotypen får inte centreras med automatik. Gör en manuell centrering enligt den röda linjen i illustrationen ovan.

 

 

Beskuren logga
Loggan får aldrig beskäras, vare sig i sid- eller höjdled!

 

 

Logo in text
 Loggan får aldrig placeras i text! I sådana fall ska namnet skrivas i samma typsnitt som resten av texten.

 

 

Logo without symbol
Namnet får aldrig återges i logotypeformen utan symbolen!

 

 

Andra logotyper, bilder, text (frånsett adressrad etc) får inte placeras närmare logotypen än ett avstånd som motsvarar höjden på "N" i den aktuella logotypestorleken. Detta gäller även på powerpointpresentationer! Logotypen får självklart inte täckas ens delvis av text, bild eller diagram utan ska stå helt fri!

 

 

Tillåtna färger i loggan

Nolatos logga får enbart användas i tre låsta färgkombinationer.

 

Red/black logo
Huvudversionen av logotypen är den med röd indian och svart text. Denna version ska normalt användas, om inte särskilda skäl gör att någon av versionerna nedan måste användas. Tänk på att indianhuvudet vid tredimensionell återgivning, t.ex. i en filmanimation eller en fasadskylt, ska vara rött på samtliga sidor.

 

Black/black logo
Den helt svarta logotypen får användas när det av praktiska eller ekonomiska skäl inte är möjligt att använda den röd/svarta. Observera att hela logotypen i dessa fall ska återges i 100% svart, ingen del får rastreras eller tryckas i grått.

 

 

Om logotypen används mot en mörk bakgrund ska hela logotypen återges i sin negativa form. Den får inte utföras i outline eller gråton. Observera att även symbolen ska vara vit, den röda symbolen får enbart användas tillsammans med svarta bokstäver.

 

På presentreklam etc får loggan även återges i silverfärg.

 

 

Tillägg till loggan

I undantagsfall kan logotypen förses med ett tillägg som definierar bolag. Detta får endast göras när det inte är möjligt att på annat sätt identifiera vilket bolag inom Nolato som avses. Eftersom detta tillägg ska användas mycket restriktivt krävs godkännande i varje enskilt fall!  Kontakta profilansvarig för godkännande och produktion av original.

Observera att det aldrig är tillåtet att lägga någon text under logotypen som anger ett verksamhetsområde eller liknande. Logotypen står för hela Nolato enligt principen One Nolato!

 

Ad on company

 

 

Användning av symbolen enbart

Symbolen i loggan, indianhuvudet, får användas ensamt. Tillämpliga regler ovan om loggans användning och färger ska då följas.

 

Symbolen ensam
Symbolen får aldrig spegelvändas.

 

 

Ledordet Experience and Innovation

Nolatos ledord (även kallat tagline / buzzword / payoff / slogan) kan användas på broschyrer, mässväggar, presentationer etc för att förtydliga och förstärka bilden av vad Nolato står för.

 

Standalone buzzword
Fristående ledord.

 

Logo with buzz
Ledord kopplat till loggan.

 

Ledordet får enbart användas i de varianter som visas här. Det får inte kopplas ihop eller kombineras med annan text eller t.ex. namn på affärsområde. Enbart de original som finns för nedladdning här i profilmanualen får användas. Utseendet får inte på något sätt förändras, vare sig vad gäller form eller färg.

Något annat ledord får inte kopplas ihop med logotypen, vare sig ledord som redan används inom enskilda enheter inom Nolato eller nya ledord.

 

Kontakt

Originalfiler loggan

Högerklicka på önskad fil för nedladdning

 

För Word, Powerpoint, Excel (.png)

Röd/svart logga

Svart logga

 

För webben (.gif och .jpg)

Röd/svart logga .gif

Röd/svart logga .jpg

 

För tryck (vektoriserad .eps)

Fyrfärgstryck (cmyk)

Tvåfärgstryck (PMS 485 + svart)

Enfärgad svart

Negativ (vit)