Fokus på:  Medical Solutions

Affärsområde Medical Solutions

Affärsområde Medical Solutions utvecklar och tillverkar komplexa produktsystem och komponenter inom medicinteknik samt avancerade förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott.

Affärsområde Medical Solutions utgörs av två affärssektorer:

  • Medical Devices: Utveckling och tillverkning av komplexa produktsystem och komponenter med bas i avancerad polymerteknologi och automation.
  • Pharma Packaging: Utveckling och tillverkning av avancerade förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott.

 

En marknad präglad av fortsatt långsiktig tillväxt

Den förväntade volymtillväxten globalt för medicintekniska produkter ligger fortsatt stabilt kring 4–5 procent. De främsta drivkrafterna är en global befolkningstillväxt, ökad tillgång till mediciner i utvecklingsländer, en åldrande befolkning tillsammans med att allt fler drabbas av livsstilssjukdomar. Det föder ett större behov av sjukvård, där en stor del kommer att behöva ske i form av egenvård i hemmet och med medicinteknisk utrustning som patienten själv enkelt kan hantera. Behovet av att kunna göra precisare diagnostik av kliniska prover är också en stark drivkraft för in vitro diagnostik (IVD).

 

Medical Solutions marknad utmärks av bolag som:
  • I högre grad måste prioritera utvecklingen av läkemedel, det vill säga bolagens kärnverksamhet. Därmed uppstår behov av outsourcing till globala samarbetspartners för såväl avancerad utveckling som produktion av medicinteknisk utrustning.
  • Strävar efter att minska antalet leverantörer, vilket kräver samarbeten med globala aktörer som kan hantera hela värdekedjan; från utveckling och pilotprojekt till fullskalig produktion och leverans.
  • Utvecklar nya mediciner som kräver nya medicintekniska produkter för administration.
  • Driver både fler och större utvecklingsprojekt med krav på korta ledtider i utvecklingsfasen.

En effekt av dessa marknadstrender är en fortsatt konsolidering både bland kunder och konkurrenter. Det innebär å ena sidan att mindre leverantörer med begränsade erbjudanden och smal geografisk närvaro, riskerar att slås ut eller köpas upp. Å andra sidan, ger det etablerade helhetsleverantörer med global närvaro, goda förutsättningar att växa snabbare än marknaden.

 

Affärssektorernas positioner på marknaden

Medical Solutions är väl positionerat för att möta de förändringar som sker på marknaden. Framförallt i kraft av en gedigen medicinsk förståelse som sätter patienten i fokus tillsammans med omfattande kompetens för att utveckla och producera både kundspecifika lösningar och plattformslösningar för en global marknad. God förmåga finns att möta den växande efterfrågan på gröna material, det vill säga att driva utvecklingen mot en minskad andel fossil råvara i förpackningslösningarna. Därtill att möta den snabba teknikutvecklingen inte minst inom området Internet of Things (IoT).

Medical Solutions har under det senaste decenniet avancerat från att vara en lokal komponenttillverkare till en position som global helhetsleverantör med resurser och kompetens att stötta kunden genom hela processen; från idé, koncept och design till validering och fullskalig produktion. Erbjudandet utmärks av en bred teknologi­bas, avancerat stöd i utvecklingsprocessen och en global närvaro med produktions­enheter i Europa, Asien och Nordamerika.

Pharma Packagings ledande marknadsposition i Skandinavien och Storbritannien kompletteras med en betydande global export. Det starka kunderbjudandet bygger på en djup förståelse för den regulatoriska hanteringen och de kvalitetskrav som gäller för såväl en enskild komponent som förpackningslösningen i sin helhet. Pharma Packagings styrka är att vara en av få leverantörer av förpackningssystem som enbart riktar sig till läkemedels- och kosttillskottbranschen.

Den gynnsamma utvecklingen för Medical Devices och Pharma Packaging stärktes ytterligare under året genom kombinationen av att tidigare projekt resulterat i produktion samtidigt som nya projekt startades och utvecklades enligt plan.

 

Strategi för en fortsatt tillväxt

Visionen för affärsområdet Medical Solutions är att vara den erkänt bästa utvecklings- och produktionspartnern av systemlösningar till företag inom medicinteknik och läkemedel.

Att växa snabbare än marknaden inom samtliga segment är utgångspunkten för den strategiska inriktningen. Det ska ske både organiskt och via förvärv, som möjliggör snabb global expansion. Andra centrala delar av strategin är att växa med kundernas affär,  säkerställa erbjudanden om global produktion, designoptimering, produktutveckling och integrerad elektronik. Därtill kombinera en försäljning av standardprodukter via egna kanaler och distributörsnätverk.

Exempel på produkter

 

medicinteknik

Medicintekniska produkter

Exempel på terapiområden och produkter: Astma (inhalatorer, backventiler), diabetes (insulinpennor, infusionsset), hörselhjälpmedel (tätningar, öronsnäckor), hjärtrytmbehandling (tätningar till pace­makers, hjärtförankrare), dialys (tätningar, kopplingar), urologi (urinkatetrar, uridomer), kirurgi (kateterballonger, kompletta blodreningsutrustningar), diagnostik (allergitester, graviditetstester).

 

lakemaedelsforpackning

Läkemedels­förpackningar

Standard eller kund­unika primära plastförpackningar, som uppfyller krav­en från läkemedels- och hälso­kostindustrin.

Mer att läsa