Fokus på:  Medical Solutions

Affärsområde Medical Solutions

Medical Solutions är ett snabbt växande affärsområde som utvecklar och tillverkar medicintekniska produkter till kunder inom medicinteknik och läkemedel.

Verksamheten i Medical Solutions är indelad i två affärssektorer:

  • Medical Devices: Utveckling och tillverkning av komplexa produktsystem och komponenter med bas i avancerad polymerteknologi och automation.
  • Pharma Packaging: Utveckling och tillverkning av avancerade förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott.

 

Medical Solutions marknadsposition

Under den senaste 10-årsperioden har affärssektorn Medical Devices drivit en medveten strategi att gå från en lokal komponenttillverkare till en komplett leverantör med globala resurser som kan stötta kunderna från utveckling av koncept till leverans av färdig produkt. Nolato kan erbjuda kunderna en bred teknologibas, avancerat stöd i utvecklingsprocessen och 12 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika.

Medical Devices arbetar med konceptet Better together där man tar ett helhetsansvar för utvecklingsprojekten. Det är ett trepartsförhållande med kunden, designbyrå och Nolato i ett nära samarbete mellan parterna. En viktig del av utvecklingsarbetet är Design for Manufacturing och Design for Assembly (DFM och DFA) där Nolato hjälper kunderna att göra deras produkter producerbara med högsta kvalitet och till rätt kostnad.

Inom Pharma Packaging har Nolato en ledande position i Skandinavien och Storbritannien, med betydande export även utanför dessa regioner. Medical Solutions är en av få leverantörer som fokuserar på förpackningssystem till enbart läkemedel- och kosttillskottsmarknaden. Denna fokusering ger ett starkare erbjudande till kunderna genom en djupare förståelse för den regulatoriska hanteringen och de kvalitetskrav som gäller på dessa marknader, inte bara för en enskild komponent utan för förpackningen i sin helhet. Under 2016 visade affärssektorn en god tillväxt, speciellt genom att tidigare utvecklingsprojekt gick över i produktionsfas.

Under de senaste åren har Medical Solutions tagit marknadsandelar både inom kundspecifika lösningar och plattformslösningar (standardlösningar). För de kundspecifika lösningarna tar Medical Solutions fram en ny specifik produkt som är skräddarsydd efter kundens behov. Medical Solutions stödjer kunden genom hela processen, från idé, koncept och design till validering, kvalitetskontroll och fullskalig produktion. Inom plattformslösningarna står Medical Solutions för egen produktutveckling, design och utveckling av produktionsverktyg. Exempel är förpackningar till läkemedel, kateterballonger, andningsblåsor, laboratorieprodukter och riskavfallsbehållare där kunderna väljer utifrån ett befintlig sortiment hos Nolato.

 

Medical Solutions strategiska inriktning

Medical Solutions vision är att vara den erkänt bästa utvecklings- och produktionspartnern av polymera material till företag inom medicinteknik och läkemedel.

Medical Solutions ska vara speciellt starka på produktutveckling och produktion på global basis. Det innebär att kunna växa med kunderna och erbjuda dem produktion på de större internationella marknaderna Europa, Amerika och i Asien. Medical Solutions arbetar både genom egen försäljning och distributörer för att stärka sin marknadsposition.

 

Medical Solutions särdrag

Verksamheten inom Medical Solutions har sin bas, precis som resten av koncernen, inom: Ansvarsfullt företagande, hög kvalitet och teknisk kompetens, avancerad produktionsteknik samt ett omfattande kundnätverk. Det som skiljer är framförallt Medical Solutions djupa insikt i de specifika förhållanden som styr kundernas behov inom den medicintekniska sektorn. God förståelse för komplicerade medicintekniska applikationer, omfattande kvalitets- och dokumentationskrav samt riskanalyser är avgörande faktorer för framgång på marknaden. Tillverkningen sker i huvudsak i renrum och med mycket höga krav på kvalitet, säkerhet och spårbarhet.

Exempel på produkter

 

Medicintekniska produkter

Exempel på terapiområd­en och produkter:
Astma (inhalatorer, backventiler), diabetes (insulin­pennor, infusionsset), hörselhjälpmedel (tätningar, öronsnäckor), hjärtrytmbehandling (tätningar till pacemakers, hjärtförankrare), dialys (tätningar, kopplingar), urologi (urin­katet­rar, uri­domer), kirurgi (kateterballonger, kompletta blodrenings­utrustningar), diagnostik (allergi­tester, graviditetstester), IVD (.

 

Läkemedels­förpackningar

Standard eller kund­unika primära plastförpackningar, som uppfyller krav­en från läkemedels- och hälso­kostindustrin.

Annat som kan vara intressant att läsa