Fokus på:  Medical Solutions

Affärsområde Medical Solutions

Affärsområde Medical Solutions utvecklar och tillverkar komplexa produktsystem och komponenter inom medicinteknik samt avancerade förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott.

Affärsområde Medical Solutions utgörs av två affärssektorer:

  • Medical Devices: Utveckling och tillverkning av komplexa produktsystem och komponenter med bas i avancerad polymerteknologi och automation.
  • Pharma Packaging: Utveckling och tillverkning av avancerade förpackningslösningar för läkemedel och kosttillskott.

 

Marknad – stabila utsikter med långsiktig tillväxt

På lång sikt förväntas den globala volymtillväxten på marknaden för medicintekniska produkter ligga kring 4 till 5 procent. Drivkrafter som stödjer dessa förväntningar är en global befolkningstillväxt, en åldrande befolkning och livsstilssjukdomar i ökad omfattning. Det accelererar behovet av sjukvård och där en del kommer att behöva ske i form av egenvård i hemmet. Något som i sin tur ökar behoven av medicinteknisk utrustning som patienten själv enkelt kan hantera. På marknaden för in vitro diagnostik (IVD) råder en stark tillväxt främst drivet av behovet av att kunna göra precisare diagnostik av kliniska prover.

 

Medical Solutions marknad präglas också av kunder som: 

  • i högre grad måste prioritera sin kärnverksamhet, det vill säga utveckling av läkemedel. Det ökar i sin tur deras behov av outsourcing till globala samarbetspartners som kan hantera såväl avancerad utveckling som produktion. 
  • strävar efter att minska antalet leverantörer. Det gör de enklast genom att välja samarbeten med aktörer som kan hantera hela värdekedjan; från utveckling och pilotprojekt till fullskalig produktion och leverans på en global marknad.  
  • tar fram nya mediciner som kräver utveckling av nya Medical Devices för administration.
  • driver fler och större utvecklingsprojekt som också ställer högre krav på korta ledtider i utvecklingsfasen.

En effekt av dessa marknadstrender är en fortsatt konsolidering i branschen, där många mindre leverantörer med begränsat erbjudande och smal geografisk närvaro, riskerar att slås ut eller köpas upp. Det ger å andra sidan etablerade helhetsleverantörer med en global närvaro, goda förutsättningar att växa sin affär. 

 

Affärssektorernas positioner på marknaden

Medical Devices har under det senaste decenniet avancerat från att vara en lokal komponenttillverkare till positionen som global helhetsleverantör med resurser och kompetens att stötta kunden genom hela processen; från idé, koncept och design till validering och fullskalig produktion. Erbjudandet utmärks av en bred teknologibas, avancerat stöd i utvecklingsprocessen och en global närvaro med produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika.

Pharma Packagings ledande marknadsposition i Skandinavien och Storbritannien kompletteras med en betydande global export. Det starka kunderbjudandet bygger på en djup förståelse för den regulatoriska hanteringen och de kvalitetskrav som gäller för såväl en enskild komponent som förpackningen i sin helhet. En styrka är att Pharma Packaging är en av få leverantörer av förpackningssystem som riktar sig enbart till läkemedels- och kosttillskottbranschen. 

Under året har ett antal projekt övergått från utvecklingsfas till produktionsfas samtidigt som ett antal större nya produktutvecklingsprojekt har startat. Detta gäller både inom Medical Devices och Pharma Packaging.

Medical Solutions är väl positionerat för att möta de förändringar som sker på marknaden. Det är i kraft av en gedigen medicinsk förståelse som sätter patienten i fokus tillsammans med omfattande kompetens för att utveckla och producera både kundspecifika lösningar och plattformslösningar (standardlösningar) till en global marknad. 

 

Strategisk inriktning för en fortsatt tillväxt

Visionen för affärsområdet Medical Solutions är att vara den erkänt bästa utvecklings- och produktionspartnern av systemlösningar till företag inom medicinteknik och läkemedel.

Att växa snabbare än marknaden inom samtliga segment är utgångspunkten för den strategiska inriktningen. Det ska ske både organiskt och via förvärv, som möjliggör global expansion. Andra centrala delar av strategin är att växa med kundernas affär,  säkerställa erbjudandet om global produktion, bredda erbjudandet inom bland annat design, produktutveckling och integrerad elektronik. Därtill kombinera med en försäljning av standardprodukter via egna kanaler och distributörsnätverk. 

Exempel på produkter

 

Medicintekniska produkter

Exempel på terapiområden och produkter: Astma (inhalatorer, backventiler), diabetes (insulinpennor, infusionsset), hörselhjälpmedel (tätningar, öronsnäckor), hjärtrytmbehandling (tätningar till pacemakers, hjärtförankrare), dialys (tätningar, kopplingar), urologi (urinkatetrar, uridomer), kirurgi (kateterballonger, kompletta blodreningsutrustningar), diagnostik (allergitester, graviditetstester).

 

Läkemedels­förpackningar

Standard eller kund­unika primära plastförpackningar, som uppfyller krav­en från läkemedels- och hälso­kostindustrin.