Focus on: Integrated Solutions

Affärsområde Integrated Solutions

Integrated Solutions designar, utvecklar och tillverkar avancerade komponenter, delsystem och färdigförpackade produkter inom konsumentelektronik. Inom EMC & Thermal sker utveckling och tillverkning av produkter och system för skärmning samt värmeavledning av elektronik.

Affärsområdet Integrated Solutions utgörs av två affärssektorer:

  • Konsumentelektronik: Design, utveckling och tillverkning av avancerade komponenter, delsystem och färdigförpackade elektronikprodukter, där inbyggd elektronik och internetuppkoppling (Internet of Things) är allt starkare drivkrafter. Hit hör också Vaporiser Heating Products (VHP), där Nolato levererar Heating Devices för upphettning av tobak. 
  • EMC & Thermal: Process- och materiallösningar till skärmning av elektronik för att uppnå elektromagnetisk kompabilitet (EMC) samt värmeavledning av elektronik (Thermal). Inom affärssektorn växer framförallt fordonsindustrin i betydelse, i takt med utvecklingen av elektronik i alla typer av fordon. 

 

Marknad – snabb teknikutveckling och ständigt förändrade kundkrav

Att verka på marknaden för konsumentelektronik är att navigera på en gigantisk och lättrörlig marknad med hög förändringstakt. Marknaden för exempelvis mobiltelefoner är i högsta grad volatil och har på senare tid förändrats från att vara en het tillväxtbransch till att betraktas som en bransch där den totala tillväxten numera förväntas vara relativt låg.

Ett snabbväxande område är framväxten av produkter inom VHP, där Heating Device produkter ingår, som i mångt och mycket drivs av de regelförändringar som tillförs tobaksindustrin och en allmän trend mot en hälsosammare livsstil. Den långsiktiga bedömningen av VHPs marknad är att den har tillväxtpotential, främst drivet av stark tillväxt i Asien och utvalda marknader i Europa.

En del i Integrated Solutions strategiska arbete med att möta utmaningarna på marknaden är att successivt bredda kundbasen genom att introducera nya erbjudanden. Bland annat genom produktområdena Laser Applications och Ceramics, vilka vänder sig till företag som utvecklar till exempel träningsarmband, högtalarsystem, termostater och webbkameror.

På EMCs marknad förväntas fortsatt tillväxt, främst driven av ett växande behov av applikationer och produkter som i takt med utbyggnad av nya nätverksprodukter kan anpassas till 4G- och kommande 5G-nät. En ökad nättrafik bidrar i sin tur till ett ökat behov av process- och materiallösningar för skärmning och värmeavledning. Nya affärsmöjligheter genereras också i takt med att exempelvis fordonens elektroniska system kräver såväl skärmning som värmeavledning i allt större omfattning.

Marknaden för Thermal Interface Materials (TIM) – som används för krävande värmeavledning av elektronik inom branscher som telekom, fordon, hemelektronik, IT och medicinteknik – växer också i betydelse då det i stort handlar om samma produkter som för skärmning av elektronik där Integrated Solutions redan är väl positionerade.

 

En marknadsposition som varierar med teknikområde

Integrated Solutions är till största del en nischaktör inom produktområdena för konsumentelektronik, med gedigen egen kompetens inom utveckling, design och produktion.

Inom produktområdet VHP är Integrated Solutions etablerad som nära strategisk partner till en av marknadens större aktörer.

Inom EMC & Thermal har affärsområdet en stark ställning främst som leverantör, till exempel av skärmningslösningar i basstationer till mobiltelefonnäten och applikationer som TIM inom fordonsindustrin med flera branscher.

 

Strategisk inriktning för en fortsatt tillväxt

Integrated Solutions målsättning är att vara en partner och leverantör av tekniskt avancerade produkter till främst de övre segmenten inom elektronik- och telekomindustrin. Att växa snabbare än marknaden inom samtliga segment är utgångspunkten för den strategiska inriktningen. Det ska ske via organisk tillväxt, där fördjupade relationer med befintliga kunder tillsammans med ett breddat kunderbjudande som ger tillträde till nya marknader, är några av framgångsfaktorerna. Inom områden som formsprutning, stansning, lackering, dekorering, montering, testning och förpackning av elektronikprodukter ska affärsområdet erbjuda one-stop-shop som inkluderar kvalificerad projektledning och snabb time-to-market.

Inom VHP-området fokuserar Integrated Solutions på att utveckla det strategiska samarbetet med en av marknadens största aktörer, genom att bidra med produktutveckling, produktion och montering av kompletta produkter som levereras direkt till kundens distributörer. Ambitionen är att växa i takt med kundens affär och lanseringar på nya marknader.  

Vidare ska utvecklingen av elektriskt ledande materiallösningar och komponenter för skärmning av elektronik tillsammans med utveckling av TIM-produkter intensifieras. Målsättningen är att nå nya marknader och kundsegment, med såväl direkta försäljningskanaler som via licensierade partners

Exempel på produkter

Konsumentelektronik

Komponenter, delsystem och färdigförpackade produkter inom konsumentelektronik

Delsystem till VHP, mobiltelefoner och hemelektronikprodukter, som innehåller formsprutade, lackerade och dekorerade komponenter, i många fall integrerade med elektronik i form av så kallade mekanikmoduler och i vissa fall vattentäta. Kreativ material- och ytdesign med väsentligt kosmetiskt och haptiskt innehåll. Små, designade, adhesivbaserade komponenter med mekanisk och/eller kosmetisk funktion, till exempel logotyper, högtalargaller, tredimensionella designelement.

 

Ultra soft EMC gasket mounted

EMC & Thermal

Process- och materiallösningar till skärmning av elektronik för att uppnå elektromagnetisk kompabilitet (EMC) samt värmeavledning.

Enheter i affärsområdet

Lövepac Converting

Nolato Beijing

Nolato Jabar

Nolato Silikonteknik