Affärsområde Industrial Solutions

Industrial Solutions utvecklar och tillverkar produkter och produktsystem i främst polymera material till kunder inom fordon, hygien, förpackningar, trädgård/skog, möbler och andra utvalda industrisegment.

Industrial Solutions verksamhet är starkt kundorienterad och inriktas främst mot två kundsektorer:

  • Utveckling och tillverkning av avancerade tekniska produkter till kunder inom fordons­industrin.
  • Utveckling och tillverkning av produkter till kunder inom allmän industri, verksamma inom branscher som hygien, förpackningar, trädgård/skog och möbler.

Gemensamt för dessa båda kundsektorer är en kontinuerlig och omfattande inköpsverksamhet som präglas av höga volymer och långa produktserier.

 

En marknad fylld av kunder och leverantörer

Konkurrensutsatta, fragmenterade och ständigt under stark prispress är kännetecknande för de marknader där Industrial Solutions verkar. Därtill har industrikonjunkturens svängningar påverkan på marknadsutvecklingen.

Den europeiska marknaden för tillverkning av polymera produkter utgörs av cirka 50.000 företag som tillsammans omsätter över 500 miljarder kronor. Majoriteten utgörs av familjeägda företag med stark lokal förankring och en årlig omsättning på mellan 20–35 miljoner kronor. Att som global aktör säkerställa en lokal närvaro är på många sätt centralt, dels för att bygga långa och nära kundrelationer, dels för att transporter av stora volymer och skrymmande produkter blir alltför kostsamma.

Den nordiska marknaden är på samma sätt fragmenterad och starkt konkurrensutsatt. Bara i Sverige, där Industrial Solutions har sin största närvaro, finns drygt 700 tillverkare av polymera produkter, varav många är små med färre än fem anställda. Givet Industrial Solutions kapacitet och kompetens som helhetsleverantör och högteknologisk samarbetspartner är det dock endast ett litet antal av dessa som kan betraktas som konkurrenter.

Den främsta drivkraften för affärsområdets kunder är att kunna erbjuda kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet på sina respektive marknader. Kompletta leverantörer som erbjuder kapacitet och kompetens för integrerade produktionsprocesser, som möjliggör ett högre förädlingsvärde för kunden, efterfrågas. Framförallt har utvecklingen för fordonsindustrin på den svenska marknaden varit gynnsam för Industrial Solutions med kunder som Scania och Volvo Cars, vars satsningar på nya modeller driver ökade volymer.  

 

Marknadspositionen formas av kundernas behov och krav

Med gedigen kompetens och erfarenhet har affärsområdet vuxit med och anpassat sina erbjudanden baserat på exportindustrins förändrade behov. Det innebär att marknads­positionen formas av de behov och krav som kunderna har, och som Industrial Solutions möter genom att vara allt från volymtillverkare av komponenter, till högteknologisk samarbetspartner som är drivande från utveckling till att färdig produkt kan levereras till marknaden.

Industrial Solutions har en marknads­ledande position på den svenska marknaden. De åtta enheterna som ingår i affärsområdet innehar samtliga starka och i många fall ledande positioner på sina respektive marknader. I Centraleuropa har Industrial Solutions även en stark ställning som kvalitetsleverantör av produkter inom hygiensektorn och precisionskomponenter inom vitvaror. Etableringen i USA under året ger också goda möjligheter att börja bygga en marknadsposition på en för Industrial Solutions ny marknad.

 

Strategin för en fortsatt tillväxt

Industrial Solutions målsättning är att vara en ledande högteknologisk leverantör med utveckling och produktion av produkter och produktsystem i polymera material för kunder inom sektorerna fordon och allmän industri. Att växa snabbare än marknaden inom samtliga segment är utgångspunkten för affärsområdets strategiska inriktning.

Med den nordiska marknaden som bas ska Industrial Solutions växa genom att utveckla befintliga kunder och ta marknadsandelar inom dessa segment. Som komplement till en organisk tillväxt ses möjligheten till förvärv kontinuerligt över.

En central del i strategin är också att etablera Industrial Solutions som högteknologisk partner till kunderna, vilket innebär fortsatta investeringar i avancerad teknologi som bidrar till ett högt förädlingsvärde och ökad produktivitet för kunden.

En möjliggörare för att nå de strategiska målsättningarna är Lean Manufacturing som utgör grunden för allt arbete som bedrivs runt om i verksamheten. I Industrial Solutions fall karaktäriseras det av ordning och reda, engagerade och involverade medarbetare, en allt högre grad av integrerade processer och automation, minimal lagerhållning och en ”noll fel”-vision.

Exempel på produkter

 

fläkthjul

Fordon

Motorkomponenter, packningar till motorer och avgassystem, inredning, batteriboxar med mera.

 

armstöd

Allmän industri

Kulhållare och lagertätningar till kullager, armstöd med mera till kontorsstolar, brandsäkra kabelgenomföringar. Komponenter till mikrovågsugnar, komponenter till röj- och motorsågar (startapparathus, tanklock, luftfilterhållare med mera), spolmekanismer till toaletter och bryggenheter till kaffemaskiner.

Mer att läsa