Affärsområde Industrial Solutions

Industrial Solutions utvecklar och tillverkar produkter och produktsystem i främst polymera material till kunder inom fordon, hygien, förpackningar, trädgård/skog, möbler och andra utvalda industrisegment.

Industrial Solutions verksamhet är starkt kundorienterad och inriktas främst mot två kundsektorer:

  • Utveckling och tillverkning av avancerade tekniska produkter till kunder inom fordons­industrin.
  • Utveckling och tillverkning av produkter till kunder inom allmän industri, verksamma inom branscher som hygien, förpackningar, trädgård/skog och möbler.

Gemensamt för dessa båda kundsektorer är en kontinuerlig och omfattande inköpsverksamhet som präglas av höga volymer och långa produktserier.

 

Fragmenterad marknad som utmärks av många aktörer

Industrial Solutions verkar på marknader som är konkurrensutsatta, fragmenterade och ständigt under prispress. Därtill har industrikonjunkturens svängningar stor påverkan på marknadsutvecklingen.

Den europeiska marknaden för tillverkning av polymera produkter utgörs av cirka 50.000 företag som tillsammans omsätter över 500 miljarder kronor. Majoriteten utgörs av familjeägda företag med stark lokal förankring och en årlig omsättning mellan 20–35 miljoner kronor.

Vikten av lokal närvaro kan förklaras genom att många av produkterna är skrymmande och därmed blir alltför kostsamma att transportera längre sträckor. Det lokala är många gånger också en fördel när det kommer till att bygga långa kundrelationer.

Den nordiska marknaden är på samma sätt fragmenterad och starkt konkurrensutsatt. Bara i Sverige, där Industrial Solutions har sin största närvaro, finns drygt 700 tillverkare av polymera produkter, varav många är små med färre än fem anställda. Enbart ett trettiotal företag har en omsättning som överstiger 50 miljoner kronor. Ur Industrial Solutions perspektiv är det dock endast ett litet antal på den svenska marknaden som kan betraktas som konkurrenter givet affärsområdets kapacitet och kompetens som helhetsleverantör och högteknologisk samarbetspartner.

Den främsta drivkraften för Industrial Solutions kunder är att kunna erbjuda kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet på sina respektive marknader. Det ger en efterfrågan på kompletta leverantörer som erbjuder kapacitet och kompetens för integrerade produktionsprocesser som möjliggör ett högre förädlingsvärde för kunden.

I stort följer Industrial Solutions den industriella konjunkturcykeln för fordonsindustrin och allmän industri på de nordiska marknaderna. Framförallt har utvecklingen för fordonsindustrin på den svenska marknaden varit gynnsam med kunder som Scania och Volvo Cars, vars satsningar på nya modeller driver efterfrågan. För Industrial Solutions del har det inneburit en ökad övergång till produktionsvolym jämfört med försäljning av utvecklingsarbete och produktionsutrustning.

 

Marknadspositionen formas av erbjudandet

Industrial Solutions med sin tidiga inriktning mot svensk exportindustri är på många sätt grunden för Nolatos utveckling och tillväxt. Den har format ett affärsområde som med gedigen kompetens och erfarenhet anpassar sina erbjudanden helt baserade på kundens behov och efterfrågan. Det innebär att Industrial Solutions är allt från volym­till­verkare av komponenter, till högteknologisk samarbetspartner som är med från utveckling till att färdig produkt kan levereras.

På den svenska marknaden innehar Industrial Solutions en marknadsledande position. Ser man till de åtta enheterna i affärsområdet innehar samtliga starka och i många fall ledande positioner  på sina respektive marknader. I Centraleuropa har Industrial Solutions även en stark ställning som kvalitetsleverantör av produkter inom hygiensektorn och precisionskomponenter inom vitvaror.

 

Strategisk inriktning för en fortsatt tillväxt

Industrial Solutions övergripande målsättning är att vara en ledande högteknologisk leverantör med utveckling och produktion av produkter och produktsystem i polymera material för kunder inom sektorerna fordon och allmän industri. Att växa snabbare än marknaden inom samtliga segment är utgångs­punkten för den strategiska inriktningen.

Med den nordiska marknaden som bas ska Industrial Solutions växa genom att utveckla befintliga kunder och ta marknadsandelar inom dessa segment. Som komplement till en organisk tillväxt ses möjligheten till nya förvärv kontinuerligt över.

En central del i strategin är också att etablera Industrial Solutions som högteknologisk partner till kunderna, vilket innebär fortsatta investeringar i avancerad teknologi som bidrar till ett högt förädlingsvärde och ökad produktivitet för kunden.

En möjliggörare för att nå de strategiska målsättningarna är det Lean Manufacturing-arbete som utgör grunden för allt arbete som bedrivs runt om i verksamheten. Det handlar om att ständigt göra saker och ting ännu lite bättre, och i Industrial Solutions fall karaktäriseras det av ordning och reda, engagerade och involverade medarbetare, en allt högre grad av integrerade processer och automation, minimal lagerhållning och en ”noll fel”-vision.

Exempel på produkter

 

fläkthjul

Fordon

Motorkomponenter, packningar till motorer och avgassystem, inredning, batteriboxar med mera.

 

armstöd

Allmän industri

Kulhållare och lagertätningar till kullager, armstöd med mera till kontorsstolar, brandsäkra kabelgenomföringar. Komponenter till mikrovågsugnar, komponenter till röj- och motorsågar (startapparathus, tanklock, luftfilterhållare med mera), spolmekanismer till toaletter och bryggenheter till kaffemaskiner.