Fokus på: Vår strategi

Nolatos strategiska inriktning

I strävan att nå våra tillväxtmål har följande övergripande strategi lagts fast:

 

Positionering och avancemang i värdekedjan

Med målet om långsiktig tillväxt och stabil avkastning till våra aktieägare ska vi vara en högteknologisk samarbetspartner med global närvaro. 

 

Kompetens och erbjudande i världsklass

Vi investerar i medarbetare med hög kompetens och en utveckling i teknikens framkant, tillsammans med globalt och konkurrenskraftig Lean Manufacturing. Det ger oss styrkan att erbjuda totallösningar där hållbarhet är en central del. 

 

En decentraliserad organisation som ger synergier

En företagskultur som baseras på en decentraliserad affärsmodell och ger affärsom­rådenas bolag mandat att utveckla och anpassa sina erbjudanden baserat på kundernas specifika behov och krav. Givet de tre affärsområdenas likartade teknologier skapas synergier och samarbeten som levererar ytterligare kundnytta. 

 

Kundorienterad strategi anger riktningen för organisk tillväxt

En kundorienterad strategi innebär att vi söker oss till stora kunder i produktområden med organisk tillväxt med möjlighet att växa och utvecklas i takt med deras erbjudande. 

 

Expansion på prioriterade geografiska marknader

Vi realiserar vår expansion dels genom att följa med våra kunder in på nya marknader, dels genom förvärv av bolag med en företagskultur som överensstämmer med Nolatos, men även som kompletterar befintlig kundbas tillsammans med kompetens som breddar vårt erbjudande ytterligare. 

 

Affärsområdenas strategiska tillväxtmarknader

 

Medical Solutions

Uttalad ambition om att växa på de amerikanska, europeiska och asiatiska marknaderna. Verksam i en bransch med stabil tillväxt främst drivet av befolkningsökning, åldrande befolkning och livsstilssjukdomar. Växande efterfrågan på outsourcingtjänster och medicintekniska produkter som underlättar för patienten. Förvärvsmöjligheter övervägs kontinuerligt. 

 

Integrated Solutions

Fortsatt fokus på de amerikanska, europeiska och asiatiska marknaderna. En kontinuerlig efterfrågan på avancerade komponenter och delsystem till produkter inom konsumentelektronik tillsammans med ett växande behov av skärmning och värmeavledning från elektronik. 

 

Industrial Solutions

Fortsatt fokus på industrisektorn på den nordiska marknaden och på utvalda marknader i Centraleuropa, med möjlighet till kompletterande förvärv. Etableringen i USA tillför värdefull kapacitetsökning och nya affärsmöjligheter. Förmågan att baserat på kundernas krav leverera kvalitets- och kostnadseffektiva produkter med korta ledtider är en grundläggande drivkraft för tillväxt.

Vår strategiska förflyttning

Strategisk förflyttning
Nolatos förflyttning syftar till att ge oss en position som en avancerad högteknologisk samarbetspartner till våra kunder.

Investeringsunderlag

Vår affärsidé och affärsmodell

Vår vision och vägen dit

Vår strategiska inriktning

Vår föränderliga omvärld

Vill du veta mer?

Photo Per-Ola Holmström
Vice vd, finansdirektör Per-Ola Holmström +46705 763340 per-ola.holmstrom@nolato.com

Mer att läsa