Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma 2020 hölls den 4 maj 2020 kl 16.00 i Grevieparken, Grevie.

Vd Christer Wahlquist

Se vd Christer Wahlqvists anförande vid stämman

 

 

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2020, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 27 april 2020.

För privatpersoner görs anmälan till bolaget online här.

För juridiska personer finns här anmälnings- och fullmaktsformulär.

 

Utökade möjligheter att utöva sin rösträtt utan att närvara fysiskt

Mot bakgrund av myndigheternas råd uppmanas aktieägare att överväga någon av röstningsmöjligheterna nedan istället för att fysiskt närvara vid stämman. En filmad version av stämman kommer att publiceras på denna webbsida under kvällen den 4 maj. Innehållet i vd-anförandet samt en kommuniké med de viktigaste besluten kommer att publiceras strax efter stämman.

 

Nu är det möjligt att poströsta istället för att närvara på stämman

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Detta för att skapa ytterligare en möjlighet för aktieägare att kunna utöva sina rättigheter utan att fysiskt behöva närvara vid stämman. För att poströsta ska formuläret nedan i sin helhet, komplett ifyllt vara Nolato tillhanda senast den 27 april 2020.

Observera att aktieägare som använder sig av denna poströstning även måste anmäla sitt deltagande i stämman senast den 27 april 2020, trots att man inte avser att närvara personligen.

Här finns formuläret för poströstning

 

Erbjudande från Euroclear Sweden AB att vara ombud vid stämman

Euroclear Sweden AB har under rådande omständigheter gällande Coronaviruset och oro kring smittorisken beslutat att erbjuda aktieägare, som anmält sig till Nolatos årsstämma men som avstår deltagande, möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Euroclear Sweden utsett ombud (anställd hos Euroclear Sweden AB). Aktieägarna ges på detta sätt möjlighet att företrädas på årsstämman utan att behöva närvara personligen. Observera att aktieägare som använder sig av denna fullmaktstjänst även måste anmäla sitt deltagande i stämman enligt ovan, trots att man inte avser att närvara personligen. Vänligen notera att detta erbjudande inte gäller för juridiska personer.

Här finns information om hur man gör för att lämna sådan fullmakt och instruktion.

 

Särskild upplysning med anledning av coronaviruset

För att minska risken för smittspridning följer vi kontinuerligt läget och ger här aktuell information kring årsstämman. Vi uppmanar alla deltagare i stämman att hålla sig underrättad om denna information (senast uppdaterad 2 april). 

 

För att begränsa risken för de som närvarar vid stämman, planerar vi att vidta följande åtgärder:

  • Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter, revisorsföreträdare, funktionärer eller Nolatoanställda som har besökt riskområden eller som har upplevt luftvägsbesvär i kombination med feber under de 14 dagarna närmast före stämman, får närvara vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att iaktta samma förhållningsregel.
  • Stämmolokalen kommer att städas noga och gås igenom före stämman
  • Utrymmet mellan deltagarnas stolar kommer att ökas
  • Vid inpasseringen tillhandahålls handsprit
  • Antalet närvarande funktionärer och Nolatoanställda vid stämman minimeras
  • Inga externa gäster bjuds in
  • Stämmans innehåll minimeras för att genomföra den på så kort tid som möjligt
  • Någon mat eller annan förtäring serveras inte efter stämman

 

Hitta till Grevie

Satellitbild över Bjärehalvön med Grevieparken utmärkt

 

Information kring tidigare stämmor

Årsstämman 2020

Video från årsstämman

Verkställande direktörens anförande

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Online anmälningsformulär

Anmälnings- och fullmaktshandling

Förslag till dagordning

Förslag till ny bolagsordning

Instruktion valberedningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering ersättningar

Redovisningshandlingar – årsredovisning

Revisionsberättelse

Revisors yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

Valberedningens motiverade yttrande beträffande styrelseval 2020

Aktieägares rätt att få ärende behandlat

Valberedning inför årsstämman

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.