Fokus på: Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Nolato är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning (främst aktiebolagslagen), Nasdaq Stockholms regelverk (nasdaqomxnordic.com), Svensk kod för bolagsstyrning (bolagsstyrning.se) samt regler och rekommendationer utgivna av andra i sammanhanget relevanta organisationer. Därtill finns ett flertal principer och regler för verksamheten fastställda av Nolato. I den mån dessa inte finns på denna hemsida är det interna dokument som inte är offentliga.

Bolagsstyrningsrapport

Aktuell bolagsstyrningsrapport kan läsas på denna sida. Här finns även tidigare rapporter sedan 2007 tillgängliga.

 

Ägarstyrning

Aktieägarna utövar sin ägarmakt på bolagsstämmorna. Nolatos A-aktier medför 10 röster och B-aktierna 1 röst. Det finns inga begränsningar av hur många röster en aktieägare kan avge vid stämman.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver aktiebolagslagen en lägsta andel aktieägare närvarande vid stämman och/eller en större majoritet. 

Den bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse benämns årsstämma och hålls i Nolato normalt i slutet av april eller i början av maj. Vid denna stämma prövas även frågor avseende bland annat utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer. Årsstämman  fastställer även arvoden till styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt principer för hur ledamöterna i valberedningen utses inför nästkommande årsstämma. 

På årsstämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess utveckling. Aktieägare har även möjlighet att få ett ärende behandlat på stämman genom att skriftligt begära detta hos styrelsen.

 

Av aktieägarna vald revisor

Vid årsstämman 2020 valdes Ernst & Young AB som revisor i Nolato fram till och med årsstämman 2021, med auktoriserade revisorn Joakim Falck som huvudansvarig.

 

Revisor

Joakim Falck, född 1972. Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB. Revisor i Nolato sedan 2018. Vald revisor i bland annat Xano Industri AB, Garo AB, Itab Shop Concept AB och Nefab.

Bolagsstyrning

Översikt

Styrelsen

Styrelsens arbetsordning

Koncernledning

Ersättningar

Årsstämmor

Bolagsordning

Instruktion valberedningen

Bolags­styr­nings­rapport

Tidigare rapporter

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2007

Mer att läsa