Bolagsstyrning

Nolato är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning (främst aktiebolagslagen), Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt regler och rekommendationer utgivna av andra i sammanhanget relevanta organisationer.

Bolagsstyrningsrapport

Nolatos formella bolagsstyrningsrapport finns för läsning och nedladdning på denna sida. I rapporten anges hur styrelseutvärdering har gjorts och redovisas.

 

Ägarstyrning

Aktieägarna utövar sin ägarmakt på bolagsstämmorna. Nolatos A-aktier medför 10 röster och B-aktierna 1 röst. Det finns inga begränsningar i hur många röster en aktieägare kan avge vid stämman.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver aktiebolagslagen en lägsta andel aktieägare närvarande vid stämman och/eller en större majoritet.

Den bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse benämns årsstämma och hålls i Nolato normalt i slutet av april. Vid denna stämma prövas även frågor avseende bland annat utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer. Årsstämman fastställer även arvoden till styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt principer för hur ledamöterna i valberedningen utses inför nästkommande årsstämma.

På årsstämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess utveckling. Aktieägare har även möjlighet att få ett ärende behandlat på stämman genom att skriftligt begära detta hos styrelsen.

 

Bolagets tillämpning av Koden

Svensk kod för bolagsstyrning baseras på principen följ eller förklara. Detta betyder att företag som tillämpar Koden kan avvika från vissa av kodens regler, men måste då ge förklaringar och anledningar till varje enskild avvikelse.

 

Nolato avviker från en av punkterna i Koden:

Punkten 2.4 reglerar att valberedningens ordförande ej ska vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Nolatos största ägare har ansett att bolagets ägarstruktur, med tre familjer som innehar drygt 60 procent av rösterna, i valberedningen bäst företräds av dessa ägare tillsammans med andra större aktieägare. Då dessa familjers representanter innehar en så stor ägarandel i bolaget, har de ansett att det är naturligt och nödvändigt att också medverka och utöva sina ägar­intressen både genom representation i bolagets valberedning och i styrelsen.

 

Av aktieägarna vald revisor

Vid årsstämman 2018 valdes Ernst & Young AB som revisor i Nolato, med auktoriserade revisorn Joakim Falck som huvudansvarig.

 

Revisor

Joakim Falck är huvudansvarig revisor i Nolato. Han har i drygt 20 år arbetat med revision av såväl svenska som internationella bolag och koncernen. Joakim har erfarenhet som revisor i bland annat NEFAB Packaging, Xano Industri, Evry, European Furniture Group, Hexpol och Munksjö.

 

Aktuell rapport

  • Bolagsstyrningsrapport

    Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2007

Annat som kan vara intressant att läsa