Fokus på: Hållbarhet

Hållbarhetsarbete för långsiktig tillväxt

Arbetet med hållbar utveckling är en integrerad del i Nolatos strategi för tillväxt och värdeskapande och en naturlig del i det vardagliga arbetet. Ambitionen är att bidra till en bättre miljö, skapa affärsmöjligheter, sänka kostnaderna, minska riskerna samt att möta krav och förväntningar från externa och interna intressenter.
Nolato och FN:s Globala Mål

Sedan 2010 utgör de tio principerna i FN Global Compact en kompass för Nolatos hållbarhetsarbete. Principerna konkretiseras i koncernens uppförandekod som finns beskrivna i Nolatos själ. Koden ska betraktas som rättesnöret för chefer och medarbetare i frågor som rör miljö, socialt ansvar och etik.
Under årens lopp har synen på näringslivets roll inom hållbar utveckling förändrats och detta uttrycks mycket tydligt i FN:s Globala Mål för hållbar utveckling. Målen presenterades för drygt ett år sedan och förväntningarna på näringslivets insatser är höga. Detta gäller både ansvarsfullt uppträdande och utveckling av produkter och tjänster som gynnar hållbar utveckling.

Nolato kommunicerar aktiviteterna inom hållbar utveckling i en separat hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna i Global Reporting Intiative (GRI G4). Redovisningen är utformad för att även uppfylla kraven i den nya lagstiftningen kring obligatorisk hållbarhetsredovisning för stora företag inom EU. Koncernens prestanda inom klimatområdet redovisas enligt Carbon Disclosure Project (CDP).

 

Strategi för hållbar utveckling

Det förebyggande arbetet med arbetsmiljö- och miljöfrågor är sedan länge etablerat i koncernen och utgör viktiga delar av Nolatos själ. Frågor kring socialt ansvar och god affärsetik har blivit allt viktigare och kan numera betraktas som en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet. Det finns också stora förväntningar att Nolato och andra företag ska tillämpa ett tydligt livscykelperspektiv på råvaror, produktutveckling, processer och produkter. Ansvaret i leverantörskedjan har blivit allt viktigare.

Nolatos aktiviteter inom hållbar utveckling utvecklas vidare. Detta gäller allt från koncernövergripande strategier och redovisningar till vardagsarbetet vid produktionsanläggningarna. Den långsiktiga strategin ligger fast med fokus på att:

  • Minska risker och kostnader genom förebyggande åtgärder, riskanalyser och investeringar i modern teknik. Energi- och klimatfrågor har särskild prioritet.
  • Skapa affärsmöjligheter genom ansvarsfullt uppträdande samt utveckling av resurseffektiva produktionsmetoder och produkter.
  • Arbeta systematiskt med hjälp av ISO-standarder och koncept som Lean Manufacturing, Medical Excellence och 5s. ISO 14001 finns på plats sedan länge och nu införs arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 vid koncernens enheter. Standarden för energiledning (ISO 50001) är införd vid flera enheter.
  • Vara en god samhällsmedborgare och genom detta engagera medarbetarna och attrahera nya medarbetare.
  • Tillämpa sunda affärsprinciper och god etik. Att förebygga korruption är en viktig del i detta arbete.
  • Vara öppna i kommunikationen kring hållbar utveckling – både vid framgångar som motgångar.
  • Fortsätta att integrera hållbarhetsfrågorna i Nolatos affärsmodell.

Hållbarhetsredovisning

  • Hållbarhetsrapport 2017

    Hållbarhetsrapport 2017

Annat som kan vara intressant att läsa