Fokus på: Hållbarhet

Nolato och ansvarsfullt företagande

Ett proaktivt förhållningssätt, nya affärsmöjligheter, ansvar och transparens är centrala delar i Nolatos långsiktiga strategi för att skapa tillväxt och värde för intressenterna.

Nolato har utvecklat en långsiktig strategi för hållbar utveckling. Den omfattar aktiviteter inom socialt ansvar, affärsetik/ekonomiskt ansvar och miljö. Vi kan visa framsteg inom dessa områden, men utmaningen att förbättra produkternas miljöegenskaper kräver samverkan med råvaruleverantörer och kunder. En viktig komponent i strategin är att genom ett systematiskt angreppssätt utveckla resurseffektiva produktionsmetoder samt produkter med låg klimatpåverkan. 

 

För oss innebär ansvarsfullt företagande:
  • Ett proaktivt förhållningssätt – Kunskapen om verksamhetens inverkan på människor, miljö och samhälle ska finnas hos oss. Genom förebyggande åtgärder, riskanalyser och investeringar i modern teknik minskar vi risker och kostnader.
  • Nya affärsmöjligheter – Genom resurs­effektiv produktion och ökad användning av miljöanpassade råvaror skapar vi affärsmöjligheter och miljönytta.
  • Ansvar och transparens – Nolato följer internationella konventioner och principer för hållbar utveckling, bland annat genom anslutning till Global Compact. De långsiktiga målen pekar ut färdriktningen för hållbarhetsarbetet och vi redovisar öppet framsteg och motgångar enligt internationella standarder för hållbarhetsredovisning.
  • Strategin för hållbar utveckling är en del av affärsidén och affärsmodellen. Genom att skapa säkra och utvecklande arbetsplatser, minimera påverkan på miljön, samt generera bestående värde för våra ägare och intressenter, bidrar Nolato till både affärs- och samhällsnytta. Vi vill helt enkelt vara kundens första val inom hållbar utveckling.

Mer att läsa