Fokus på: Hållbarhet

Nolato tar ansvar

Ansvarsfullt företagande är en av Nolatos Grundbultar och en viktig komponent i koncernens långsiktiga strategi att skapa tillväxt och värde för intressenterna.
Vår syn på ansvarsfullt företagande 

Under årens lopp har Nolato utvecklat en långsiktig strategi för hållbar utveckling. Den omfattar aktiviteter inom socialt ansvar, affärsetik/ekonomiskt ansvar och miljö. Vi kan visa framsteg inom dessa områden, men utmaningen att förbättra produkternas miljöegenskaper kräver samverkan med råvaruleverantörer och kunder. En viktig komponent i strategin är att utveckla resurseffektiva produktionsmetoder och produkter med låg klimatpåverkan. För oss innebär ansvarsfullt företagande: 

  • Ett proaktivt förhållningssätt – Kunskapen om verksamhetens inverkan på människor, miljö och samhälle ska finnas hos oss. Genom förebyggande åtgärder, riskanalyser och investeringar i modern teknik minskar vi risker och kostnader.
  • Nya affärsmöjligheter – Genom resurseffektiv produktion och ökad användning av miljöanpassade råvaror skapar vi affärsmöjligheter och miljönytta.
  • Ansvar och transparens – Nolato följer internationella konventioner och principer för hållbar utveckling, bland annat genom anslutning till Global Compact. De långsiktiga målen pekar ut färdriktningen för hållbarhetsarbetet och vi redovisar öppet framsteg och motgångar enligt internationella standarder för hållbarhetsredovisning.

 

Tydlig koppling till affärsmodellen

Att vara en högteknologisk utvecklare av polymera produkter är centralt för Nolato. Kunden kommer till oss med ett koncept, eller en första skiss på en produkt, som ska lanseras på kundens marknader. Genom att medverka i ett tidigt utvecklingsskede kan vi bidra till utvecklingen av en funktionell, kostnadseffektiv och miljöanpassad produkt. Framgångsfaktorer är erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i projekt, kvalificerad projektstyrning, samt god kunskap om kunder och marknader.

För oss är det självklart att strategin för hållbar utveckling är en del av affärsidén och affärsmodellen. Genom att skapa säkra och utvecklande arbetsplatser, minimera påverkan på miljön, samt generera bestående värde för våra ägare och intressenter, bidrar Nolato till både affärs- och samhällsnytta.

Nolato är en viktig aktör inom polymerindustrin och genom att presentera hållbara lösningar som rör val av råvaror, produktdesign, produktionsteknologier och transporter kan vi göra skillnad. Ökad användning av biobaserade och återvunna polymerer minskar koldioxidavtrycket i ett livscykelperspektiv. Produktdesign för hållbar utveckling kan bidra till att produkterna blir lättare att återvinna och/eller får ökad livslängd. Vi är beredda på att avböja uppdrag som motverkar våra ambitioner inom miljöområdet.

 

Riktlinjer och standarder

Skriften Nolatos själ sammanfattar koncernens grundläggande värderingar, uppförandekod och policys och kopplar dem till affärsmodellen. Riktlinjerna i Nolatos själ gäller på samma sätt för alla som arbetar inom Nolato oavsett var i världen de befinner sig.

Nolato är sedan 2010 anslutet till FN Global Compact, ett ramverk som omfattar tio principer kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och motverkande av korruption. De tio principerna är integrerade i Nolatos själ och våra långsiktiga mål är kopplade till de Globala målen för hållbar utveckling.

Nolatos hållbarhetsarbete redovisas enligt lagen om hållbarhetsrapport för stora företag, riktlinjerna i GRI, CDP, Nasdaq Listing Center, samt FN Global Compact (Communication on Progress – COP).

Produktionsanläggningarna är certifierade enligt de internationella standarderna ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och där det är tillämpligt enligt branschspecifika ISO-standarder. Vi arbetar ock- så med standarder för arbetsmiljö och energiledning. Standarden för Socialt ansvar (ISO 26000) ger vägledning i det övergripande arbetet för hållbar utveckling.

 

Hållbarhetsstrategi

Nolatos strategi för hållbar utveckling ingår bland annat följande områden:

  • Genom ansvarsfullt uppträdande och öppen kommunikation vill vi skapa affärsmöjligheter. Resurseffektiva produktionsmetoder och utveckling av produkter med låg miljöpåverkan skapar möjligheter för oss och våra kunder. Vi ska helt enkelt vara kundens första val inom hållbar utveckling.
  • Genom förebyggande åtgärder, risk­analyser och investeringar i modern teknik minskar vi risker och kostnader. Frågor som rör energi och klimat har särskild prioritet och här har vi långsiktiga mål. Vad gäller materialanvändningen är ­målet att öka andelen återvunnen plastråvara och användningen av bio­baserade plaster.
  • Genom ISO-standarder och koncept som Lean Manufacturing, Medical ­Excellence och 5s, skapar vi systematik och trovärdighet i hållbarhetsarbetet.
  • Genom en säker, jämställd och utvecklande arbetsmiljö engagerar vi våra medarbetare. Hållbarhetsarbetet ska vara en faktor som bidrar till att nya medarbetare söker sig till företaget.
  • Nolato ska vara en god samhällsmedborgare och tillämpa sunda affärsprinciper och god etik. Att förebygga korruption är en viktig del i detta arbete och något som vi åtagit oss enligt principerna i Global Compact.
  • Hållbarhetsfrågorna är en del av Nolatos affärsmodell och affärsstrategi.

 

Styrning och uppföljning

Hållbarhetsfrågorna hanteras på ett strukturerat sätt och de är integrerade både i den strategiska planeringen och den dagliga verksamheten. Inom väsentliga områden har vi etablerat långsiktiga koncernmål och indikatorer för uppföljning. Det operativa ansvaret för hållbar utveckling är delegerat till vd för koncernbolagen. Aktiviteterna följs upp via dialoger med bolagens ledningar samt genom interna och externa revisioner. I samband med hållbarhetsredovisningen görs en fördjupad analys av hur lagstiftningen efterföljs, uppfyllelsen av målen, samt hur prestanda och nyckeltal utvecklades under året. En representant i Nolatos styrelse har ett särskilt ansvar för hållbarhetsfrågorna. På koncernnivå hanteras frågor som avser strategi, risker, uppföljning, hållbarhetsredovisning, hållbarhetsfrågor i samband med företagsförvärv, samt dialoger med investerare.

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.