Hållbarhetsrapportering

Rapportering av hållbarhetsarbetet

Fokus på väsentligheter

Nolatos hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards och Communication on Progress (Global Compact) omfattar aspekter som rör miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik. Ambitionen är att redovisningen, tillsammans med kompletterande information, ska ge medarbetare och externa intressenter en transparent bild av bolagets aktiviteter inom hållbarhetsområdet (CSR/CR/ESG) och hur dessa samspelar med affärsverksamheten.
 
Hållbarhetsarbetet ingår i det ekonomiska värdeskapandet för Nolato och bidrar samtidigt till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsredovisningen kan ses som en integrerad rapport som dels ger information om förhållandet mellan finansiella och ickefinansiella resultat, dels visar hur koncernens strategi, styrning och resultat kan skapa värde för intressenterna.
 
Nolatos årsredovisning innehåller den information (hållbarhetsrapport) som enligt årsredovisningslagen krävs för stora företag. Syftet med den hållbarhetsredovisning som finns på denna sida är att fördjupa och komplettera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen. 

 

Till höger finns vår senaste hållbarhetsredovisning  för läsning direkt på skärmen och nedladdning.

Hållbarhetsredovisning

  • Hållbarhetsredovisningens framsida

    Hållbarhetsredovisning 2019

Tidigare hållbarhetsredovisningar/-rapporter:

Mer att läsa