Fokus på: Mätbara mål

Mål för hållbar utveckling

Nolato bedriver ett omfattande arbete med inriktning på ansvar för miljö, människor och samhälle. Vi är övertygade om att detta skapar nytta för samhället och koncernens affärsverksamhet. De koncernövergripande hållbarhetsmålen är långsiktiga och resultatet av arbetet presenteras i Nolatos årliga hållbarhetsredovisning. Målen är kopplade till FN:s Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Miljöansvar

 

Energi

Målet är effektivare energianvändning och under 2017 – 2020 strävar Nolato efter en minskning med 20 procent jämfört med genomsnittet för 2011– 2012. Det koncernövergripande nyckeltalet är GWh/nettoomsättning och många av produktionsenheterna arbetar med lokalt anpassade mål. Globalt mål: ”Hållbar energi för alla”.

 

Klimat

Målet är att utsläppet av den klimatpåverkande gasen koldioxid ska minska med 20 procent under perioden 2017 - 2020 jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012. Målet avser de koldioxidutsläpp som uppstår vid användningen av energi. Det koncernövergripande nyckeltalet är ton koldioxid/nettoomsättning och olika typer av lokala mål förekommer. Globalt mål: ”Bekämpa klimatförändringen”.

 

Kemikalier och råvaror

Farliga kemiska ämnen ska identifieras och där det är möjligt fasas ut. Andelen återvunna och/eller förnybara råvaror ska öka. Globala mål: ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt ”Hållbar konsumtion och produktion”.

 

Avfall

Avfallsmängden ska kontinuerligt minska i förhållande till nettoomsättningen. Andelen återvunnet avfall ska öka. Här arbetar koncernens enheter med egna mål kring kassationer och hanteringen av avfall. Målen utgör delar av ISO 14001 eller initiativ som 5s och Lean manufacturing. Globala mål: ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt ”Hållbar konsumtion och produktion”.

 

Miljöledningssystem

Målet är att samtliga enheter ska vara certifierade enligt ISO 14001. Förvärvade bolag ska certifieras inom en tvåårsperiod. Globalt Mål: ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”.

 

Miljöanpassade produkter

Nolato ska delta i projekt med inriktning på att minska miljöpåverkan av befintliga eller nya produkter. Globala mål: ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” samt Mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”.

 

 

Socialt ansvar

 

Säkra arbetsplatser

Antalet olyckor på arbetsplatserna ska minimeras och här gäller en ”nollvision”. Samtliga enheter ska ha fungerande system för att registrera och åtgärda near misses (incidenter). Arbetet ska bedrivas systematiskt, exempelvis genom certifierade ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet (OHSAS 18001/ISO 45001). Globalt mål: ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”.

 

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Inga fall av kränkning av mänskliga rättigheter, diskriminering och tvångsarbete ska förekomma. Fortsatt aktiv information till medarbetare och nyanställda. Globala mål: ”Jämställdhet” samt ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”.

 

 

Affärsnytta

 

Antikorruption

Inga fall av mutor, korruption och kartellbildning ska förekomma. Fortsatt aktiv information till medarbetarna. Globalt mål: ”Fredliga och inkluderande samhällen”.

 

Kunder

Kundkrav inom miljö och socialt ansvar ska klaras med god marginal. Globalt mål: ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Leverantörer

Förbättrad utvärdering av leverantörernas hållbarhetsarbete. Globalt mål: ”Hållbar konsumtion och produktion”.

 

Samhälle, investerare och analytiker

Rapportering ska ske enligt GRI och CDP. Anslutningen till Global Compact ska fortsätta. Genom transparent information inom hållbarhetsområdet ska vi uppnå goda resultat vid utvärderingar av analytiker och oberoende institut. Globalt mål: ”Genomförande och globalt partnerskap”.

Vår senaste hållbarhetsrapport

  • Hållbarhetsrapport 2017

    Hållbarhetsrapport 2017

Annat som kan vara intressant att läsa