Fokus på: Mätbara mål

Mål för en hållbar utveckling

Nolato bedriver ett omfattande arbete med inriktning på ansvar för miljö, människor och samhälle. Vidare är vi övertygade om att hållbarhetsarbetet skapar affärsnytta. Arbetet är systematiskt och målinriktat och resultaten redovisas utförligt i koncernens årliga hållbarhetsredovisning.

Miljöansvar

Under året fortsatte arbetet med många olika miljöfrågor. Ett grundläggande motiv var att minska miljöpåverkan samt att uppfylla miljölagstiftningen i de länder där koncernen är verksam. Utöver detta var många aktiviteter inriktade på att skapa affärsnytta från miljöåtgärderna. Bättre hushållning med resurser genom effektivare användning av energi, vatten och råvaror illustrerar hur miljö- och affärsnytta går hand i hand. Miljöanpassad produktutveckling är ett annat prioriterat område där Nolatos kunskaper och teknologi kan bidra till kundernas miljöarbete. Inom miljöområdet har Nolato flera långsiktiga mål.

 

Energi

Målet är effektivare energianvändning och under 2014 – 2016 strävade Nolato efter en minskning med 10 procent jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012. Det koncernövergripande nyckeltalet är GWh/netto­omsättning och många av produktionsenheterna arbetar med lokalt anpassade mål. Målet kopplas FN:s Globala Mål 7 ”Hållbar energi för alla”.

 

Klimat

Målet är att utsläppet av den klimatpåverkande gasen koldioxid ska minska med 10 procent under perioden 2014 – 2016 jämfört med genomsnittet för 2011 – 2012. Målet avser de koldioxidutsläpp som uppstår vid användningen av energi. Det koncernövergripande nyckeltalet är ton koldioxid/nettoomsättning och olika typer av lokala mål förekommer. Målet kopplas till FN:s Globala Mål 13 ”Bekämpa klimatförändringen”.

 

Avfall

Avfallsmängden ska minska i förhållande till nettoomsättningen. Här arbetar koncernens enheter med egna mål kring kassationer och hanteringen av avfall. Målen utgör delar av ISO 14001 eller initiativ som 5s och Lean manufacturing. Målet kopplas till FN:s Globala Mål 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”, samt Mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”.

 

Miljöledningssystem

Målet är att samtliga enheter ska vara certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Förvärvade bolag ska certifieras inom en tvåårsperiod. Målet kopplas till FN:s Globala Mål 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”.

 

 

Socialt ansvar

Nolatos uppförandekod gäller på samma sätt över hela världen och företaget ska vara en god granne och samhällsmedborgare. Koncernen har egna långsiktiga mål för socialt ansvar och Nolatos själ ger tydliga riktlinjer inom detta område. Vi är övertygade om att ambitionerna bidrar till att attrahera, utveckla och behålla engagerade och kompetenta medarbetare. Nolato arbetar bland annat med utveckling av ledare, utbildning av medarbetare och arbetsmiljöfrågor. Engagemanget i samhället fortsätter överallt där koncernen är verksam.

 

Säker arbetsmiljö

Antalet olyckor på arbetsplatserna ska minimeras och här gäller en ”nollvision”. Samtliga enheter ska ha fungerande system för att registrera och åtgärda händelser som kunde ha orsakat en olycka (near misses). Vidare finns ett krav att verksamheterna efterhand ska certifieras enligt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Målet kan kopplas till FN:s Globala Mål 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”.

 

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Inga fall av kränkning av mänskliga rättigheter, diskriminering och tvångsarbete ska förekomma. Fortsatt aktiv information till medarbetare och nyanställda. Målet kan kopplas till FN:s Globala Mål 5: ”Jämställdhet” och Mål 8: ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”.

 

Antikorruption

Inga fall av mutor, korruption och kartellbildning ska förekomma. Fortsatt aktiv information till medarbetarna. Målet kan kopplas till FN:s Globala Mål 16: ”Fredliga och inkluderande samhällen”.

 

Kunder

Kundkrav inom miljö och socialt ansvar ska klaras med god marginal.

 

Leverantörer

Förbättrad utvärdering av leverantörernas hållbarhetsarbete. Varje bolag ska under 2016 minst ha utvärderat fem leverantörer. Målet kan kopplas till FN:s Globala Mål 12: ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Vår hållbarhetsredovisning

Annat som kan vara intressant att läsa