Fokus på:  Ansvarsfullt företagande

Nolatos Grundbultar

– Vi arbetar affärsmässigt och strävar efter långsiktig lönsamhet.

– Vi sätter kundernas behov och önskemål främst.

– Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med innovativt tänkande.

Läs mer om våra Grundbultar

– Vi bedriver vår verksamhet med ordning och reda.
– Vi bygger vår verksamhet på en gemensam bas.
– Vi fångar möjligheter och löser problem där de uppstår.

Läs mer om våra Grundbultar

– Vi tar ansvar för hela vår verksamhet.
– Vi bidrar aktivt till hållbar utveckling.
– Vi agerar med integritet och öppenhet.

Läs mer om våra Grundbultar

Nolatos själ

nolato sustainability image

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare, ta ansvar för våra handlingar och alltid tillämpa god affärs­etik. Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Särskilt när det kombi­neras med vårt starka fokus på effektivitet och affärsmässighet.
Läs mer om Nolatos själ
nolato sustainability image

Nolato och ansvarsfullt företagande

Ett proaktivt förhållningssätt, nya affärsmöjligheter, ansvar och transparens är centrala delar i Nolatos långsiktiga strategi för att skapa tillväxt och värde för intressenterna.

Läs mer

Långsiktiga hållbarhetsmål för hela koncernen

Vårt hållbarhetsarbete är systematiskt och målinriktat och resultaten redovisas utförligt i koncernens årliga hållbarhetsredovisning.
Läs mer

Vi följer alltid god affärsetik

Vårt sätt att agera ska alltid styras av integritet, etik och ansvarstagande. Vi har en nolltolerans vad gäller mutor och korruption.
Läs mer

Vår uppförandekod

Nolatos uppförandekod ger vägledning till hur våra affärsprinciper och värderingar ska omsättas i praktiken. Den är en etisk kompass, som ska följas av samtliga medarbetare i koncernen, oavsett arbetsplats eller arbetsuppgift. Upp­förandekoden visar även vad vi förväntar oss av våra leverantörer.

Läs mer om vår uppförandekod
  chinese-molding-machine-operator

Vår hållbarhets-rapport för 2020

Vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI Standards och Global Compact.

Gå till rapporten