Verkställande direktörens anförande

Christer Wahlquists anförande vid årsstämman 2018

 

Bästa aktieägare, mina damer och herrar.

 

Nolato hade en fantastisk tillväxt under 2017. Försäljningen lyfte till en ny nivå: 6,7 miljarder kronor! Det är med god marginal den högsta omsättningen hittills i Nolato och en ökning med över 50 procent jämfört med föregående år. Även resultatet blev rekordhögt, 763 miljoner kronor, vilket är en ökning med 67 procent jämfört med föregående år.

Vad ligger då bakom den här ökningen? Mitt svar är: En mångårig, långsiktig och målmedveten strategi att vässa vårt kunderbjudande. Kombinerat med hårt arbete av engagerade och kompetenta medarbetare. Och så naturligtvis den medvind det innebär med en stark konjunktur.

Även det arbetssätt som jag berättade om när vi träffades här för ett år sedan – Ett Nolato – har börjat att sätta sig i organisationen och i medarbetarnas sätt att agera. Det innebär att vi drar nytta av Nolatokoncernens totala kompetens utan några gränser mellan olika enheter och affärsområden. Har du inte själv all kompetens och alla resurser som kunden efterfrågar, finns det säkert någon annanstans i koncernen som du då kan få hjälp av.

Behöver kunden spjutspetsteknologi som finns i någon annan enhet i Nolato, ska du kunna erbjuda den som en del av ditt erbjudande. Och stöter du på en möjlig affär som du inte själv kan ta hand om ger du den vidare till den enhet i Nolato som kan.

Vi har redan tagit flera strategiska affärer genom att kombinera kompetensen från olika affärsområden och erbjuda denna till kunden.

 

Ytterligare en viktig ingrediens i det senaste årets framgångar är omstöpningen av det tidigare affärsområdet Nolato Telecom till Integrated Solutions. Det är inte bara ett namnbyte utan en ny inriktning. Baserat på vår långa erfarenhet av att ta fram högkvalitativa lösningar för mobiltelefonsektorn har vi successivt breddat vårt erbjudande till att numera omfatta även utvalda teknologiområden inom konsumentelektronik. Man skulle förenklat och med en twist kunna påstå att vi nu satsar på produkter som har alla mobiltelefonens huvudingredienser, men som inte är en mobiltelefon. Vi integrerar inköpt elektronik, producerar exceptionellt högkvalitativa plastkomponenter och monterar allt till en för kunden färdig slutprodukt. Vi till och med konsumentförpackar produkten, fullt klar inklusive bruks-anvisningar och andra länderanpassade detaljer.

Vi arbetar med mycket intressanta produkter inom detta område, bland annat internetuppkopplad konsumentelektronik och rökavvänjningsprodukter – Vaporiser Heating Products på internationellt fackspråk. Men tyvärr får vi inte visa dem eller ens berätta vilka som är våra kunder.

Även inom den del av Integrated Solutions som tar fram lösningar och produkter för skärmning av elektromagnetisk strålning samt för avledning av värme från känsliga elektronikkomponenter har utvecklats mycket positivt.

Allt det här ledde till ett fantastiskt år för verksamheten inom Integrated Solutions. Omsättningen fördubblades och nådde 2,8 miljarder kronor och resultatet ökade med 153 procent till 332 miljoner kronor.

 

Går vi så över till affärsområde Medical Solutions, så fortsatte den långsiktigt stabila, positiva utvecklingen. Omsättningen ökade med 19 procent till nästan 2 miljarder kronor och vinsten likaså med 19 procent till 257 miljoner kronor.

Bakgrunden till den goda utvecklingen är att vi har lyckats att förflytta oss till att vara en global partner till kunder med komplexa systemprojekt. Det kan till exempel innebära att stötta kunderna vid utveckling av autoinjektorer och andra typer av produkter för administration av läkemedel vid sjukdomar som astma och diabetes.

Medical Solutions har en fortsatt stark pipeline av utvecklingsprojekt och mycket starka relationer med kunderna.

 

Även vårt tredje affärsområde, Industrial Solutions, hade en mycket stark tillväxt under 2017. Affärsområdet drog nytta av den goda konjunkturen i Norra Europa, där särskilt den svenska fordonsindustrin var stark. Industrikunderna ser Nolato som en stabil leverantör, med starkt kunderbjudande, stort fokus på produktivitet och mycket effektiva produktionslösningar. Något som innebar att vi kunde ta ytterligare marknadsandelar under året.

Omsättningen för Industrial Solutions uppgick också till nästan 2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 40 procent.  Resultatet ökade med 45 procent till 195 miljoner kronor.

 

De två förvärven, som vi gjorde 2016, har också bidragit till den goda utvecklingen. Dessa två verksamheter, Nolato Treff och Nolato Stargard, har integrerats väl i Nolatofamiljen och jobbar bra tillsammans med sina nya syskon.

Nolato Stargard, som har sin fabrik i norra Polen, kompletterar framförallt våra svenska, högautomatiserade fabriker inom medicinteknik, då de är specialister på tillverkning av produkter med högt styckvärde men låga volymer och som därmed inte lämpar sig för automatisering.

Schweiziska Nolato Treff ger oss en mycket stark position inom IVD – vilket står för In Vitro Diagnostic och innebär medicin-teknisk utrustning för provtagning på levande människor. På vanlig svenska labbprodukter för högautomatiserad diagnostik.

Produktionen ställer höga krav bland annat på renhet, exakthet och hygien. Så till exempel får det inte finnas någon DNA som kan kontaminera provet. Utöver IVD har Nolato Treff också en omfattande produktion av tekniskt komplexa produkter för industrisegmentet. Bland annat tillverkar man bryggenheter till kaffemaskiner. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att några av er har en sådan Nolatotillverkad bryggenhet hemma utan att veta om det.

Nolato Treff är också ett brohuvud för oss till den tysktalande delen av Europa och kan tillhandahålla hela vårt erbjudande på denna marknad.

Över huvud taget arbetar vi numera mycket mer tillsammans i Nolato, vilket jag även var inne på i början av anförandet när jag beskrev Ett Nolato. Det kan handla om olika teknologier, till exempel integrering av elektronik baserat på kunskapen från mobiltelefonsektorn, specialistkunskaper inom lean manufacturing från samarbetet med fordonsindustrin och erfarenheten av kvalitetsstyrning från medicintekniken.

 

Samtidigt är Ett Nolato mer. Det är en perfekt kombination av det lokala, nära samarbetet med kunderna och våra globala, breda möjligheter. Varje enhet i Nolato kan alltid erbjuda sina kunder en helhetslösning i form av den bästa mixen mellan det egna specialistområdet och den globala koncernens bredd och resurser.

Vi tycker att det är en perfekt kombination av lokalt och globalt, som ligger helt i linje med våra grundläggande tankar om hur man bäst skapar nöjda kunder.
Och det verkar som att våra kunder delar den uppfattningen!

Tidigare fick vi en ritning av kunden och vårt uppdrag var att tillverka enligt ritningen. Idag bidrar vi med innovation och konstruktion. Vi stöttar kunden redan under utvecklingsfasen med vår kompetens och 80-åriga erfarenhet inom material och produktion, vilket innebär att kunden får mer kostnadseffektiva totallösningar.

 

Ett bra exempel på det här är vårt samarbete med Husqvarna vid utvecklingen av en ny serie professionella, batteridrivna lövblåsare. Husqvarnas målsättning med den nya serien var att nå en högre nivå än tidigare och bli bäst i klassen. Man ville bland annat uppnå perfekt balans och ergonomi. Inte bara när det gällde hela blåsaren och hur den vägde rätt i händerna på användaren, utan också att fläkthjulet, som snurrar med 24.000 varv per minut, skulle vara perfekt balanserat för att minska vibrationerna. Husqvarna ville också ha ett stort luftflöde med liten energiåtgång, vilket ställer höga krav på konstruktionen av plastkåpornas insidor. I produktionen, som förresten sker alldeles här i närheten, hos Nolato Polymer i Ängelholm, kontrolleras nu varje fläkthjul i en speciell mätutrustning för att säkerställa att balansen ligger inom de snäva toleranser som krävs.

Nolato är en betydande partner till Husqvarna inom deras skogs- och trädgårdssegment, vi tillverkar till exempel även en mängd komponenter till deras motorsågar. Därför är vi mycket stolta och glada över att Husqvarna utsåg Nolato till bästa leverantör globalt och mottagare av deras "Overall Performance Excellence Award". Det är ett enormt gott betyg till samtliga medarbetare och ett värdefullt tecken på vårt nära och bra samarbete.

 

Vi bedömer att det nära samarbetet med ledande, globalt framgångsrika, större företag med kontinuerlig produktutveckling och stora volymer är den nisch som är framtiden för Nolato. Vår affärsmodell bygger därför helt enkelt på att vi ska uppfylla våra kunders önskemål. Vi ska erbjuda dem väl utvecklad och ledande teknologi, brett utvecklings- och designkunnande, kvalificerad projektledning samt högeffektiv produktion. Att helt enkelt skapa det mervärde som leder till att vi blir våra kunders första val som samarbetspartner.

 

Vår affärsmodell omfattar även en ansvarsfull och aktiv syn på hållbar utveckling. För mig är det en självklarhet. Vi kan inte bedriva en framgångsrik affärsverksamhet utan att ständigt ha med hållbarhetsfrågorna i de dagliga avvägandena!

Under det senaste decenniet har begreppet hållbar utveckling vuxit sig allt starkare och förutom ansvar för miljön har perspektivet vidgats till att omfatta även sociala och ekonomiska frågor. För mig, som tillhör en generation som har vuxit upp med hållbarhetsfokus, är detta ingen revolutionerande utveckling. Nolato är sedan länge ett globalt företag och ansvarsfullt företagande är inte bara en del av vår kultur och vardag utan också av våra långsiktiga affärsstrategier.

För oss är arbetet med hållbar utveckling nödvändigt, intressant, utmanande och roligt. Vi ser tydliga kopplingar mellan miljönytta och affärsnytta – ett synsätt som vi delar med många av våra kunder och leverantörer.

Det finns ett stort engagemang i Nolato för hållbarhetsarbetet, det drivs på alla nivåer och jag är mycket tillfredsställd med att vi under året uppnådde vårt mål för energianvändning. Vi har nu satt ett nytt mål om ytterligare minskning fram till år 2020.

Varje år använder Nolato mer än 35.000 ton plaster. Vi vet att plast idag är lite ute i blåsväder, en kritik som dock mest handlar om plastavfall som hamnar i havet och orsakar skador på fiskar och andra vattenlevande djur.

De flesta av de produkter vi tillverkar i Nolato är dock långlivade och används i fordon, trädgårdsmaskiner, kontorsmöbler och medicinteknisk utrustning. Dessa utgör inte något större problem i sammanhanget, då de är av den karaktären att de inte hamnar i haven. I många fall omfattas våra produkter också av välutvecklade system för återvinning.

Vår målsättning är att i vår produktion öka användningen av återvunnen plast liksom av bioplaster, alltså plast som inte tillverkas av fossil råvara.
I England har vi till exempel nyligen testat en plast tillverkad av sockerrör och som har precis samma tekniska egenskaper som fossil plast, men ett mycket litet koldioxidavtryck. Plasten fungerar bra i produktionen, så nu pratar vi med kunderna om att använda materialet.

Vill ni veta mer om hur vi hanterar det här viktiga området, rekommenderar jag att gå igenom vår hållbarhetsrapport, som finns på vår hemsida. Den innehåller mycket intressant och matnyttigt.

 

Jag inledde det här anförandet med att konstatera att 2017 var vårt bästa år hittills. Det här har avspeglats i vår aktiekurs som under 2017 fördubblades!

På tio år har kursutvecklingen varit 1.000 procent och totalavkastningen, alltså inklusive utdelningen, 1.800 procent!

 

Så till sist några ord om första kvartalet. Vi publicerade ju årets första delårsrapport tidigare i eftermiddags och den visar på en fortsatt mycket god utveckling för alla affärsområden.

Omsättningen ökade till strax över 2 miljarder kronor, vilket är första gången i Nolatos historia. Justerat för valuta är det en ökning med exceptionella 55 procent jämfört med förra årets första kvartal.

Rörelseresultatet ökade till 264 miljoner kronor, vilket är en ökning med 81 procent och det bästa kvartalsresultatet på 80 år!

Medical Solutions ökade omsättningen med 10 procent till 532 miljoner kronor, Integrated Solutions ökade sin omsättning med fantastiska 157 procent till 939 miljoner kronor och Industrial Solutions med 16 procent till 568 miljoner kronor.

 

Med dessa trevliga siffror tackar jag för er uppmärksamhet.

Christer Wahlquist, Nolato

Hör vd-anförandet och se det visade bildspelet