Nolato » Bolagsstyrning » Ersättningsprinciper

Ersättningsprinciper

Principer för ersättningar och förmåner

Till styrelsens ordförande och ­ledamöter utgår styrelsearvode enligt årsstämmans beslut.
Styrelsearvode utgår ej till anställda i koncernen och till arbetstagarrepresentanter.  Ersättning till verkställande ­direktören och andra ledande ­befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med vd utgör koncernledningen. Under 2015 utgjordes koncernledningen av 4 personer, förutom vd. Dessa var chef ekonomi & ­finans Per-Ola Holmström, chef Nolato Medical Christer Wahlquist, chef Nolato Telecom Jörgen Karlsson samt chef Nolato Industrial Johan ­Arvidsson.
 

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande och ytterligare en styrelseledamot. Utskottet har föreslagit och styrelsen godkänt gällande principer för rörliga ersättningar. Utskottet har beslutat om VD:s samtliga ersättningar och förmåner, vilka redogjorts för och godkänts av styrelsen. Utskottet har godkänt ersättningarna till koncernledningen.

Bonus

För vd och övriga ledande befattningshavare baseras bonus på utfall av resultat och avkastning på sysselsatt kapital. Maximalt utfall kan ge 50 procent av grundlönen för vd och 40 procent för andra ledande befattningshavare. Samtidigt krävs att respektive resultatområde redovisar ett positivt resultat. Utfallet 2015 utgjorde för vd 50 procent av grundlönen (50) och för ledande befattningshavare 25–40 procent av grundlönen (24–40).

Aktieoptionsprogram

Tidigare fanns ett kontant­baserat program för syntetiska aktie­optioner för vd. Programmet avsåg perioden 2011-04- 01 till 2014-03-31. Avtalet gav vd rätt till en aktieavkastningsbaserad bonus vars värde uppgick till skillnaden mellan den genomsnittliga slutkursen för Nolatoaktien under kvartal 1, 2014 och 83,74 multiplicerat med 150.000, dock maximalt 50% av den ackumulerade månatliga ordinarie bruttomånadslön som kostnadsförts under perioden 1 april 2011 till 31 mars 2014. Vd har ej erlagt kontantlikvid och tilldelades de 150.000 optionerna direkt från avtalsstart. Programmet kostnadsfördes i samband med tilldelning med löpande omvärdering av skulden till verkligt värde, värderad enligt Black & Scholes-modellen med beaktande av programmets villkor och förutsättningar fram till att utbetalning skedde. Utbetalning av ersättningen kunde först komma vd tillgodo efter löptidens slut. 2014 års kostnad för programmet har belastat resultatet med 1.082 TSEK. Programmet har löpt ut 2014-03-31.  

Pensioner

Pensionsåldern för vd och andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensionspremien till avgående vd Hans Porat uppgick till 40 procent av pensionsgrundande lön och följer avgiftsbestämd pensionsplan. Ytterligare utgår pensionspremie med ett fast belopp om 500 TSEK per kvartal till avgående vd Hans Porat, enligt ett avtal som löper under perioden 2014-04-01 – 2017-03-31. Avtalet förutsätter att vd är kvar i tjänst under perioden. Några liknande avtal finns inte med till­trädande vd Christer Wahlquist. Rörliga ersättningar är inte pensionsgrundande. För 2015 har pensionspremien uppgått till 81 procent av pensionsgrundande lön (72). Tillträdande vd och övriga ledande befattningshavare har avgiftsbestämd pensionsplan. För 2015 har pensionspremien i genomsnitt uppgått till 23 procent av grundlönen (22). Rörliga ersättningar är inte pensions­grundande.

Avgångsvederlag

Mellan bolaget och vd gäller att vd har en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida gällde en uppsägningstid på 24 månader för avgående vd. För tillträdande vd och övriga ledande befattningshavare gäller att den anställde har en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 12–24 månader. Andra eventuella inkomster som uppbärs under uppsägningstiden ska avräknas från lön och andra ersättningar som utgår under uppsägningstiden. För både vd och övriga ledande befattningshavare gäller att de anställda uppbär både grundlön och övriga förmåner under uppsägningstiden. Efter uppsägningtiden utgår ingen ersättning.
© Nolato