Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » VD-anförande 2007

Koncernchefens anförande vid årsstämman 2007

Nolato

Ärade stämmodeltagare!
Bästa aktieägare!

Det gläder mig att åter träffa er alla för att summera det gångna året, beskriva våra strategier och kort även presentera resultatet för de tre första månaderna, som vi publicerade tidigare idag.
När jag stod framför er förra året, kunde vi se tillbaka på det bästa året i Nolatos historia. Och då var jag ganska säker på att den goda utvecklingen skulle fortsätta även under 2006. De första nio månaderna blev också starka, med en positiv utveckling av såväl omsättning som resultat. Men den positiva trenden bröts tyvärr den 28 september, då den taiwanesiska elektronikkoncernen BenQ meddelade att man inte skulle fortsätta investera i sin tyska mobiltelefonverksamhet BenQ Siemens, som man hade förvärvat från Siemens bara ett år tidigare. Resultatet blev att den tyska verksamheten snabbt tvingades stoppa sin produktion och söka konkursskydd.

Stoppet slog hårt mot oss, eftersom BenQ var en av våra absolut största kunder. Samarbetet med dem var utomordentligt bra och Nolato fick så sent som i mars 2006 BenQ:s ”Best supplier award” i hård konkurrens med övriga stora, globala leverantörer till mobiltelefonindustrin.

Efter stoppet tvingades vi snabbt anpassa produktionsresurserna inom Nolato Telecom till de lägre volymerna, bl.a. genom att minska antalet anställda, främst i fabriken i Beijing. Men vi har ändå varit tvungna att för 2006 belasta resultatet för Nolato Telecom med 125 miljoner kronor för nedskrivningar av varulager, nedlagda projektkostnader, förpliktelser mot materialleverantörer, utrustning m.m.

Självklart är utvecklingen för BenQ en stor besvikelse för oss. Men det som har inträffat med BenQ har inte förändrat den beskrivning jag gav vid förra årsstämman: Att Nolato är en välpositionerad, global koncern med stark finansiell ställning och goda tillväxtmöjligheter. Vi har genom engagerade medarbetare, hög tekniknivå och stor kompetens nått en stark position som systemleverantör och nära utvecklingspartner till ledande kunder över hela världen. Bortser vi från engångsposten för BenQ:s befarade konkurs, så var 2006 ett bra år: Omsättningen ökade 20 procent jämfört med 2005 och uppgick till 2,7 miljarder kronor. EBITA exklusive engångsposter var 209 miljoner kronor, vilket endast är marginellt sämre än 2006, som ju var det bästa året hittills i Nolatos historia. Kassaflödet efter investeringar, exklusive förvärv, uppgick till 142 miljoner kronor, jämfört med 158 miljoner kronor föregående år, och EBITA-marginalen till 7,7 procent, jämfört med 9,8 procent föregående år. Avkastning på sysselsatt kapital, exklusive engångsposter, blev 19,4 procent jämfört med 21,0 föregående år. Resultat per aktie uppgick till 1,82 kronor jämfört med 6,88 föregående år och justerat resultat per aktie till 6,08 kronor jämfört med 6,31 kronor föregående år.

Vi är idag omkring 3.400 anställda, varav drygt 1.800 arbetar i Asien. I Sverige har vi cirka 1.100 anställda och i övriga Europa (framför allt Ungern, Danmark och Estland) har vi knappt 500 anställda.

Nolato kännetecknas av decentralisering som präglas av stark kundkoordinering. Verksamheten bedrivs idag i 24 bolag eller verksamheter, organiserade i tre resultatenheter: Nolato Telecom, Nolato Medical och Nolato Industrial. Gemensamt för de tre är en djup teknisk kompetens inom det polymera området och likartade teknologier, samt en strävan att vara med tidigt i kundernas utvecklingsarbete. Det som skiljer är marknadernas särdrag och kundkrav, som förutsätter specialisering och fokusering för att kunna skapa framgång.

Nolato Telecom, som under 2006 stod för 57 procent av koncernens omsättning och 53 procent av resultatet, är en världsledande utvecklare och tillverkare av polymera systemprodukter till framför allt mobiltelefonsektorn. Nolato Telecom har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina och Malaysia. Verksamheten kännetecknas av högt teknikinnehåll, extremt korta utvecklingstider, snabba produktionsstarter och kort livslängd för produkterna. Marknaden är global och består av ett fåtal dominerande, globala mobiltelefonföretag och tillika ett fåtal konkurrenter, de flesta också globala, men även några få lokalt orienterade konkurrenter i Asien.

Bland våra kunder inom detta område finns Sony Ericsson, Nokia, Flextronics, Foxconn, Elcoteq. Även den världsledande headsettillverkaren GN Netcom samt Ericsson är kunder. För Ericsson tillverkar vi produkter för basstationer till bl.a. 3G-näten.

Att vara utvecklingsleverantör till mobltelefontillverkarna innebär att vi utvecklar och tillverkar ett antal kvalificerade plastkomponenter, som vi sedan monterar ihop med inköpta komponenter, t.ex. högtalare, mikrofon och antenn, så att de bildar kompletta mekaniska moduler, klara för kundernas slutmontering av mobiltelefonerna. Varje mobiltelefonprojekt är unikt och kräver egen design, konstruktion och utveckling.

De delar vi levererar omfattar normalt även mobiltelefonens yttre, synliga delar, vilket gör att dessa lackeras och dekoreras i enlighet med konsumenternas höga krav på design. Under 2006 har vi investerat i teknik för vacuummetallisering, vilket ger oss möjlighet att belägga mobiltelefonens utsida med ett tunt skikt av metall. Vi har även investerat i utökad lackeringskapacitet.
2006 omsatte Nolato Telecom 1.588 miljoner kronor, jämfört med 1.172 miljoner kronor året före. EBITA uppgick till 124 miljoner kronor (exklusive engångsposter) jämfört med 137 miljoner kronor året före. Och EBITA-marginalen, också exklusive engångsposter, till 8,0 procent, jämfört med 11,7 procent.

Våra kunder inom mobiltelefonsektorn har flyttat sin tillverkning till länder med lägre kostnader, vilket innebär att vi som underleverantör måste följa dem och göra samma resa. Vi har länge varit uppmärksamma på denna utveckling och anpassade oss tidigt till de förändrade förutsättningarna. I princip all vår tillverkning av mobiltelefonrelaterade produkter sker därför idag i Asien, där verksamheten har fortsatt att utvecklas starkt. Som en parantes kan konstateras att flera av våra konkurrenter nu har tvingats inleda samma process, med omfattande stängningar av produktionsenheter i Europa som följd.

Etableringen av Nolato Telecoms nya fabrik i Malaysia har gått enligt plan och enheten har haft en mindre produktion under andra halvåret 2006.
Nolato Lövepac, som bl.a. tillverkar självhäftande tejper och packningar för mobiltelefoner och annan elektronik, har haft ett mycket framgångsrikt år, med kraftig omsättningsökning och resultatutveckling. Utöver den tidigare verksamheten i Skånes Fagerhult och Beijing, har vi även etablerat produktion i Shenzhen, i södra Kina, Malaysia och Ungern.

Efter bortfallet av BenQ pågår ett intensivt arbete för att ersätta de tappade volymerna med nya projekt. Förutsättningarna känns goda, då Nolato Telecom idag står väl rustade, med hög tekniknivå och kundnära utvecklings- och produktionsresurser. Det intensiva marknadsarbetet har gett resultat och Nolato Telecom har erhållit flera nya, större mobiltelefonprojekt, med produktionsstart under andra halvåret 2007 och början av 2008.

Nolato Medical, som 2006 stod för nio procent av omsättningen och 15 procent av resultatet, är helt fokuserat på utveckling och tillverkning av komplexa medicintekniska produkter inom framför allt diabetesterapi, astmabehandling, analys & diagnostik, homecare och kirurgi. Produktionen sker med extremt höga kvalitetskrav. En del av produkterna ska t.ex. användas inne i människokroppen, vilket innebär mycket speciella krav. Merparten av Nolato Medicals produktion sker i olika typer av renrum, med speciellt kontrollerade förhållanden vad gäller partikelmängd, luftfuktighet och temperatur. Dessutom ställer kunderna långtgående krav på spårbarhet, vilket innebär att det måste finnas en fullständig dokumentation om varje steg i processen och de råvaror som har använts. Till skillnad från Nolato Telecom kännetecknas verksamheten av långa utvecklingstider och lång produktlivslängd, vilket ställer helt annorlunda krav på organisationen för marknad och utveckling.

Bland kunderna finns globala läkemedels- och medicinteknikföretag som Astra Tech, AstraZeneca, Coloplast, Gambro, Hemocue, Novo Nordisk, Nycomed, Pfizer, Phadia och St. Jude Medical.
Nolato Medical är marknadsledande i Europa och inne i en mycket stark tillväxtfas, såväl organiskt som genom förvärv. 2006 omsatte Nolato Medical 244 miljoner kronor, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med året före. EBITA uppgick till 36 miljoner kronor, jämfört med 42 året före och EBITA-marginalen till 14,8 procent jämfört med extremt höga 22,8 procent året före. Lönsamheten har påverkats av produktionsproblem i samband med upprampning av ny produktion under första halvåret. Ett kraftfullt åtgärdsprogram har genomförts, vilket har lett till minskade kostnader under andra halvåret.

När vi träffades här för ett år sedan omfattade Nolato Medical ett bolag, Nolato Medevo, samt en inledande produktion i Ungern. Idag omfattar Nolato Medical tio bolag, vara sex producerande.
Vi har sedan några år haft en klart uttalad strategi att skapa tillväxt inom medical, som är ett mycket intressant område med stor potential. Åldersutvecklingen i världen skapar en ökade behov av t.ex. diabetesterapi, samtidigt som trenden går mot ett större inslag av egenvård, där sjukhusen blir diagnos- och akutcentraler, medan själva vården sker i hemmet. Detta ställer höga krav på de medicintekniska produkterna, vilket i hög grad gynnar oss som utvecklare och tillverkare. Den fortsatta strategin inom Nolato Medical är skapa organisk tillväxt genom geografisk expansion, breddning av kunderbjudandet samt genom att ta över produktion från våra kunder, s.k. outsourcing. Vi avser också att göra fler förvärv inom området, utöver de två som vi nyligen har gjort – Medical Rubber och Cerbo.

Jag vill ta tillfället i akt och berätta lite mer om dessa företag:
Låt mig börja med Medical Rubber, som ingår i Nolato sedan den första november 2006. Medical Rubber är en av Europas ledande utvecklare och tillverkare av medicintekniska precisionskomponenter i mjuka polymera material och specialiserade på helautomatiserad formsprutning av kundanpassade silikonkomponenter, med en toppmodern produktionsenhet i Hörby. Bolaget är mycket välskött och kompetensen och deras kundbas kompletterar Nolato Medical mycket väl och skapar ytterligare bredd på vårt kunderbjudande.

Medical Rubber omsatte cirka 100 miljoner kronor under 2006 och har ett hundratal anställda i Hörby. Kunderna finns över hela världen, omkring 50 procent av företagets produktion exporteras och man har agenter i Australien och USA. Bolaget förvärvades från familjen Persson, som grundade Medical Rubber 1973. Förvärvet har bidragit positivt till Nolatos resultat från och med övertagandet.
Förvärvet av Cerbo genomfördes den 5 mars i år. Cerbo är marknadsledande utvecklare och tillverkare av läkemedelsförpackningar i polymera och pappersbaserade material, som i år bedöms ha en omsättning på cirka 350 miljoner kronor. Bolaget har ca 240 anställda vid fyra tillverkande bolag i Sverige och Danmark samt vid försäljningsbolag i Frankrike, Norge, Polen och Tjeckien.

Cerbo är verksamma inom såväl primära förpackningar som sekondära. Primära är helt enkelt de förpackningar som kommer i direkt kontakt med läkemedlet, alltså pillerburkarna, medan sekondära är de kartonger som skyddar den primära förpackningen.

I linje med Nolatos decentraliserade grundfilosofi, har vi delat upp den ursprungliga koncernen Cerbo Group i fyra självständiga bolag, varav tre organiseras inom Nolato Medical: Cerbo Trollhättan, som arbetar med primära förpackningar samt Cerbo Göteborg och Cerbo Danmark, som arbetar med sekondära. Det fjärde bolaget, Cerbo Hertila, som ligger i Åstorp, är orienterat mot allmänna industrikunder och har lagts in i Nolato Industrial.

Cerbo förvärvades från det engelska investmentbolaget Vision Capital. Även detta förvärv förväntas ge positiv effekt på vår vinst per aktie från och med övertagandet.

Expansionen av Nolato Medical har även inneburit en kraftfull satsning på medicinteknisk produktion hos Nolato Protec i Ungern. Detta bolag delar nu sin organisatoriska tillhörighet mellan Nolato Medical och Nolato Industrial och har byggt upp ett medicalflöde i fabriken, med egen, totalfokuserad organisation och specialanpassade resurser i form av hygien- och renrum. Under året har produktion inletts bl.a. av kirurgiska sugverktyg för Astra Tech, i samarbete med Nolato Medevo i Torekov.

Utvecklingen inom Nolato Medical känns mycket positiv, som jag kommer att berätta mer om i samband med delårsrapporten, var tillväxten under första kvartalet hela 129 procent! Och vi kommer att fortsätta vår strategiska expansion inom detta område. Jag ser framför mig en ordentlig tillväxt, både organisk och genom ytterligare förvärv. Liksom att Nolato Medical inom en snar framtid även finns på plats med produktion i Kina och på sikt även i USA.

Vårt tredje ben, Nolato Industrial, som 2006 stod för 34 procent av omsättningen och 32 procent av resultatet, är en stark, marknadsledande utvecklings- och produktionspartner till kvalificerade industri- och fordonskunder, och omfattar sex bolag i Sverige och ett i Ungern. Den huvudsakliga inriktningen är att samarbeta med kunder inom fordonsindustrin (där vi bl.a. arbetar med exteriör- och interiördetaljer samt delar till bränslesystem, motor och motorrum), vitvaror (t.ex. kylskåpsinredningar och delar till mikrovågsugnar), trädgård/skog (exempel på produkter är höljen och motordetaljer till gräsklippare och motorsågar) och andra viktiga industrisektorer som möbelindustri och byggprodukter. Marknaderna är fragmenterade och kännetecknas av många kunder och många leverantörer.

Bland kunderna finns företag som Electrolux, Flextronics, Haldex, Husqvarna, Ifö, Ikea, Lear, Lindab, Plastal, Saab Automobile, Sandvik, Scania, Seco Tools, Volvo Car, Volvo Truck, Whirlpool och Woco.

Gemensamt för alla verksamheterna i Nolato Industrial är hög tekniknivå, där bolagens internationella konkurrensförmåga stärks genom långtgående automation och stor effektivitet. Bolagen har en platt organisation, där varje medarbetare bidrar till kostnadseffektiviteten, genom att ha eget stort ansvar, baserat på hög grundkompetens, kontinuerlig vidareutbildning, målstyrda grupper och ett decentraliserat arbetssätt.

Under begreppet Nolato Automotive samverkar bolagen inom Nolato Industrial gentemot kunder inom fordonsindustrin. Under 2006 har Nolato Automotive tagit ett flertal betydande order från såväl de stora fordonstillverkarna som deras systemleverantörer. Särskilt spännande är att vi har fått nya order som innebär leveranser till Fordkoncernens motorfabrik i Wales samt till Jaguar och Land Rover.

Nolato Industrial hade 2006 en omsättning på 924 miljoner kronor, jämfört med 911 föregående år. EBITA förbättrades till 74 miljoner kronor, jämfört med 71 föregående år och EBITA-marginalen blev 8,0 procent, mot 7,8 procent föregående år.

En orsak till resultatförbättringen är det framgångsrika strategiska byte av kundbas som har genomförts i Ungern. Vi har i stort sett helt lämnat de kraftigt prispressade kundsegmenten konsumentelektronik och hushållsrelaterade produkter, som tidigare var dominerande, för att i stället inrikta verksamheten på kunder som efterfrågar helhetslösningar i form av produktutveckling, hög tekniknivå, materialkompetens, kompletta montage och avancerade kvalitetssystem.
Över huvud taget tror jag starkt på att det är Nolatos teknologikompetens och effektivitet som skapar nya affärer. Naturligtvis i kombination med allmän affärsmässighet och en lyhördhet för kunden. Alla Nolatos verksamheter är starkt teknikdrivna – precis som våra kunder. Vår höga tekniknivå, starka projektledning, förmågan att hantera många ingående komponenter samt våra specialkunskaper, som t.ex. ingjutning av metallkomponenter i polymera material, attraherar kunderna. Därför vet vi att investeringar i sådan teknologi som efterfrågas av kunderna är en grundförutsättning för oss.

Aktuella exempel är t.ex. den tidigare nämnda utrustningen för vacuummetallisering i Kina, formsprutor som kan producera stora detaljer, kraftigt ökade resurser inom tvåkomponents formsprutning, utbyggnad av renrum och kraftfull automatisering i form av t.ex. sexaxliga robotar som utför ett flertal monteringsmoment i direkt anslutning till formsprutningen.

Men teknik i all ära, vår starka, gemensamma värdebas, som har vuxit fram ur den jordnära, etiska och affärsmässiga filosofi, som har präglat Nolato allt sedan starten här på Bjäre för 69 år sedan, den har en ännu större betydelse. För oss är det viktigt att ta ett socialt ansvar genom att alltid följa lagar och förordningar, att respektera individens rättigheter och agera i enlighet med god affärssed, oavsett var i världen vi har vår verksamhet. Nolatos Grundbultar och vår uppförandekod – Code of Conduct – är viktiga styrmedel för att förmedla dess grundläggande värderingar till samtliga medarbetare i koncernen. För den som vill studera dessa närmare, finns de tillgängliga på vår hemsida, www.nolato.se.

Att ta hänsyn till miljön har också alltid varit en självklarhet för oss på Nolato. Vår verksamhet är förhållandevis ren och medför endast i begränsad omfattning utsläpp till luft och vatten. Miljöarbetet i koncernen är decentraliserat och varje enskilt bolag har ansvar för den egna verksamheten inom ramen för lagstiftning och Nolatos miljöpolicy. Samtliga enheter, utom den nystartade i Malaysia och Medical Rubber, är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
För att stärka försörjningen av framtida ledare i koncernen, startade vi hösten 2006 ett Young Managers Program, där deltagarna får en grundläggande utbildning i personligt ledarskap, global medvetenhet, organisationskultur, Nolatos visioner och koncernens framtid utveckling.

Jag är övertygad om att vår starka företagskultur, där medarbetarna känner att de har möjlighet att utvecklas och gå vidare inom företaget, bidrar till att skapa goda affärer.

Sjukfrånvaro är inte heller någon större fråga i Nolato. För hela koncernen var sjukfrånvaron under 2006 2,7 procent. Av detta utgjorde en procent långtidsfrånvaro. I de svenska enheterna var den genomsnittliga sjukfrånvaron 6 procent, i Estland 6,8 procent och i Ungern 8,6 procent. I Asien var det nästan ingen sjukfrånvaro alls, vår verksamhet i Kina hade en sjukfrånvaro på endast 0,3 procent och i Malaysia var den 1,3 procent.

Innan jag går över till att presentera delårsrapporten för de första tre månaderna 2007, vill jag kort beröra några av de prioriteringar som vi ser för året.

Som jag har konstaterat tidigare, står Nolato starkt finansiellt och kompetensmässigt, vilket ger oss goda möjligheter till positiv utveckling under 2007. Vårt ledord Experience och Innovation beskriver väl basen för vår verksamhet.

För Nolato Telecom är den främsta prioriteringen att fylla det tomrum som tappet av BenQ har inneburit, både genom en breddning av kundbasen och genom merförsäljning till befintliga kunder.
För Nolato Medical är det fortsatt tillväxt som gäller, liksom fortsatt internationalisering av verksamheten.

Och för Nolato Industrial kommer vi att prioritera fortsatt ökade marknadsandelar.
Vår starka balansräkning ger oss också goda möjligheter att genomföra fler förvärv under året, både inom Nolato Medical och Nolato Industrial.

Aktiekursen under 2006 - 79 kr vid årets början, 70 kr sista december. = -10% pga den turbulenta utvecklingen inom mobiltelefonsektorn.

Och så över till den rapport för de tre månaderna 2007, som publicerades tidigare idag.
[Presentation Q1, se information på www.nolato.se om denna.]

Mitt anförande närmar sig nu sitt slut och innan jag lämnar ordet fritt för frågor, vill jag passa på att tacka alla medarbetare i Nolato för engagerade och kompetenta insatser under verksamhetsåret. Insatser som är grunden för våra framgångar och basen för att ni, kära aktieägare, ska få en god värdetillväxt på er placering.

Tack!

© Nolato