Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Nolatos bolagsstämma 2005

Bolagsstämma 2005

Nolato

Nolatos ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåret 2004 hölls den 27 april 2005 i närvaro av ca 170 aktieägare.

Till ordförande vid stämman valdes Carl-Gustaf Sondén.

Till styrelseledamöter omvaldes Gun Boström, Georg Brunstam, Henrik Jorlén, Erik Paulsson, Carl-Gustaf Sondén och Claes Warnander, samt nyvaldes Lars-Åke Rydh. Carl-Gustaf Sondén valdes till styrelsens ordförande.

Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att lämna utdelning på 1,75 kr per aktie för räkenskapsåret 2004. Som avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 2 maj 2005 och utdelningen beräknas skickas ut från VPC den 6 maj 2005.

Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 730.000 kr, för icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter, varav 180.000 kr till ordföranden och 110.000 kr till var och en av de övriga ledamöterna.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

Bolagsstämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning bestående av representanter för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2006 för beslut:

– förslag till stämmoordförande
– förslag till styrelse
– förslag till styrelseordförande
– förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
– förslag till arvode för bolagets revisorer
– förslag rörande valberedning inför 2007 års ordinarie bolagsstämma

Under stämman redogjorde styrelsens ordförande för kompensationskommitténs arbete samt för styrelsens arbete med revisionsfrågor. Ordföranden i nomineringskommittén, Henrik Jorlén, redogjorde för nomineringskommitténs arbete.

LINK[340,Ordinarie bolagsstämma 2006 hålls den 27 april 2006.]

LINK[314,Koncernchefens anförande vid stämman]
OH-bilder till koncernchefens anförande (pdf-fil 1 Mb)
LINK[326,Protokoll från bolagsstämman]

© Nolato