Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Koncernchefens anförande

Koncernchefens anförande vid bolagsstämman 2005

Nolato
  Nolatos koncernchef Georg Brunstam

Ärade stämmodeltagare!
Bästa aktieägare!


Det har nu gått två år sedan jag satt där nere och väntade på att bli presenterad som ny koncernchef. Det har varit två intensiva och mycket spännande år. Jag glädjer mig därför att åter träffa alla er här för att summera 2004, beskriva våra strategier samt berätta om resultatet för första kvartalet 2005, som vi har rapporterat om precis före stämman.

2004 var ett av de bästa åren i Nolatos historia. Vi förbättrade vårt resultat kraftigt, stärkte den finansiella ställningen och breddade vår kundbas. Nolato är idag en stabil, välpositionerad, internationell koncern, med två tredjedelar av såväl omsättning som antal anställda utanför Sverige. Vi har genom engagerade medarbetare och hög kompetens nått en stark position som systemleverantör och utvecklingspartner till ledande kunder över i stort sett hela världen.

Vid förra bolagsstämman presenterade jag de finansiella mål som vi har satt upp: Att rörelsemarginalen ska överstiga sju procent, att avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst femton procent och att soliditeten ska vara minst 35 procent. Allt detta i genomsnitt över en konjunkturcykel. Då hade koncernen inte uppnått dessa finansiella mål, sett över en femårsperiod, och min bedömning var att det skulle ta två till tre år innan vi skulle göra det.
Men min bedömning var för försiktig. Under 2004 nådde vi och överträffade samtliga de finansiella målen, då rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent, avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 18,4 procent och soliditeten till 41 procent. Det är de förbättrade resultaten för Nolato Telecom och Nolato Medical samt det stabila resultatet för Nolato Industrial, som har varit den främsta orsaken till att målsättningarna kunde uppfyllas redan 2004. I kombination med en minskad kapitalbindning och balansomslutning har samtidigt även avkastning och soliditet ökat.
[Redogörelse för resultatet 2004]

Som Nolatos röda tråd löper, alltsedan starten för 67 år sedan, en målmedveten satsning på erfarenhet och innovation, vilket vi har tagit fasta vid när vi tog fram koncernens nya, samlade ledord. Genom starkt kundfokus, djup branschkunskap, effektiva organisationer samt kompetenta och engagerade medarbetare är vi en ledande utvecklare och tillverkare inom våra tre verksamhetsområden Nolato Telecom, Nolato Industrial och Nolato Medical.

Alla våra verksamheter, vilket kundsegment de än arbetar inom och vilken marknad de än är verksamma på, bygger på en gemensam bas: De har alla en djup polymer kompetens och använder likartade teknologier vid såväl produktutveckling som tillverkning. Dessutom delar de den jordnära och etiska affärsmässighet, som formuleras i Nolatos koncernfilosofi – Våra Grundbultar.

Dessa grundbultar, som i praktiken har tillämpat sedan Nolatos första år, formulerades och sattes på pränt första gången i mitten av nittiotalet, under Krister Jorléns ledning, och har genom åren varsamt anpassats till dagens Nolato, men med tydliga rötter i ursprunget.

I korthet är grundbultarna:
Affärsmässighet – allt som görs i Nolato ska syfta till att stärka vår långsiktiga lönsamhet.
Långsiktiga kundrelationer – det är kundernas behov, intressen och önskemål som ska styra vår utveckling.
Decentralisering – vi ska delegera ansvar och befogenheter så långt det går, för att fånga möjligheter och lösa problem där de uppstår.
Kompetens – vi tror på människans inneboende kraft, varför alla i Nolato ska få möjlighet att växa utifrån sina egna och företagets förutsättningar och mål.
Ordning och reda – inte bara snyggt och rent utan ordning och reda på alla plan i vår verksamhet!
Miljöhänsyn – att ta hänsyn till miljön, både inne i våra fabriker och utanför dem, har alltid varit mycket viktigt för oss.

Vill ni studera dem närmare, finns de återgivna i sin helhet i årsredovisningen och på vår hemsida. De finns på sex språk, så att alla medarbetare i Nolato kan ta del av dem: Förutom på svenska även på engelska, kinesiska, ungerska, estniska och ryska.

På grundbultarna bygger också Nolatos affärskoncept: Att vara en ledande, global, högteknologisk partner inom polymera material till utvalda kunder. Vi ska erbjuda kunderna system av polymera komponenter och tjänster, som ger dem konkurrensfördelar. Koncernens medarbetare ska ha en stimulerande arbetsmiljö och åt er aktieägare ska vi skapa en god värdetillväxt.

Koncernen står på tre ben – tre verksamhetsområden – med egna, klara profiler: Nolato Telecom, Nolato Industrial och Nolato Medical. Inom var och en av dessa har vi ledande positioner.

Nolato Telecom är en världsledande, global utvecklare och tillverkare av polymera systemprodukter, främst för kunder inom mobiltelefoni, med fem enheter för försäljning, utveckling och produktion i Sverige, Estland och Kina.

Telekommarknaden är global, med ett litet antal kunder och få leverantörer. Den kännetecknas av mycket korta ledtider från idé till färdig produkt. Även livslängden för varje enskild produkt är mycket kort. Bland de kunder som Nolato Telecom arbetar med finns de globala telekomföretagen Siemens, Sony Ericsson och Nokia liksom andra stora aktörer som Flextronics, Elcoteq och Solectron. Även Ericsson är en av våra betydande kunder, där vi tillverkar nätverksprodukter för bl.a. 3G-utbyggnaden.

Nolato Telecom omsatte förra året 1,3 miljarder kronor - jämfört med knappt 1,7 miljarder 2003 - och hade vid årsskiftet drygt 2.300 anställda, vilket är en ökning med nästan femtio procent. Resultatet ökade till 133 miljoner kronor och marginalen blev 9,9 procent, en kraftig uppgång jämfört med 2003.

Nolato Industrial har sina huvudsakliga marknader i Skandinavien och Centraleuropa, med sex enheter för försäljning, utveckling och produktion i Sverige och Ungern. Denna del av Nolato arbetar med utveckling och formsprutning av polymera produkter för kunder inom fordon, vitvaror, hygien och andra utvalda industrisegment. Marknaden är mycket fragmenterad och kännetecknas av många kunder, många leverantörer och många produkter.

Bland kunderna finns Electrolux, Haldex, Husqvarna, Ikea, Lear, Philips, Plastal, Saab Automobile, SCA, Scania, TI Automotive, Volvo Car, Volvo Truck, Whirlpool och Woco.

Nolato Industrial är uppdelad i två affärsområden, Nolato Industrial Sweden respektive Nolato Industrial Central Europe, för att ge dem bästa möjligheter till optimerad operativ styrning och starkt lokalt marknadsfokus.

Nolato Industrial omsatte förra året 936 Mkr, jämfört med 912 kr 2003 och hade vid årsskiftet 822 anställda, vilket är i princip oförändrat gentemot 2003. Omsättningen ökade något, rörelseresultatet ökade kraftigt, till 58 Mkr, och rörelsemarginalen var 6,2 procent.

Vårt tredje ben, Nolato Medical, är ledande utvecklings- och produktionspartner till kunder inom medicinteknik. Våra kunders marknad kännetecknas av lång utvecklingstid, långa produktionscykler samt mycket stränga krav vad gäller t.ex. produktsäkerhet och spårbarhet. Nolato Medical har hittills främst arbetat i Skandinavien, men har under året byggt upp resurser för medicinteknisk produktion hos Nolato Protec i Ungern för att kunna bearbeta den centraleuropeiska marknaden. Denna satsning har redan burit frukt och resulterat i nya kunder och projekt. Omsättningen 2004 var 137 Mkr - en ökning med 34 procent - resultatet 26 Mkr – en ökning med drygt 60% - och rörelsemarginalen starka 19 procent.

Vår etablering i Kina har varit mycket framgångsrik. I huvudstaden Beijing utvecklar och tillverkar vi systemprodukter för kunder inom mobiltelefonindustrin, internationella kunder som själva har sin produktion i regionen och ser ett stort värde i att Nolato är på plats med sin verksamhet. Under 2004 har vi haft en kraftig och lönsam tillväxt. Antalet Nolatoanställda i Kina har under 2004 mer än fördubblats och var vid årets slut drygt 1.600 personer. Att kundernas önskemål om produktion i Kina samtidigt har inneburit att vi tvingats varsla personal i Sverige, är något som jag beklagar.

Inom Nolato Industrial har vi ytterligare stärkt våra marknadspositioner i Skandinavien. Genom hög automatisering, effektiva organisationer, starkt kundfokus och kompetenta och engagerade medarbetare är vi klara marknadsledare. Största hotet mot verksamheten i Sverige är att våra kunder själva inte klarar av sin konkurrenssituation, utan tvingas flytta sin produktion till länder med lägre direkta kostnader för arbetskraften. Under året har vi sett exempel på detta, vilket tyvärr i något fall har påverkat oss negativt.

I Ungern har vi tyvärr inte nått den förbättring av lönsamheten, som jag hade förväntat mig. Ledningen i Ungern har arbetat hårt för att höja effektiviteten och sänka kostnaderna, men samtidigt har volymerna varit för låga, vilket har påverkat intäkterna i negativ riktning. Vi har gjort en genomgripande översyn av lönsamheten per segment och kundprodukt, vilket har resulterat i att Nolato i Ungern nu har lämnat merparten av produktionen inom kundsegmenten household och konsumentelektronik. Verksamheten i Ungern kommer i fortsättningen att koncentreras på utvalda kunder inom bl.a. fordon, hygien och medical, där vi också framgångsrikt har tagit nya order.
Inom Nolato Medical har vi haft en kraftig expansion under 2004, med en omsättningsökning på 34 procent, varav 26 procent organiskt. Ett målmedvetet arbete under de senaste åren, med kraftfull fokusering på utvalda kunder, samt utbyggnad och effektivisering av produktionen, har resulterat i ett större antal nya uppdrag.

Som jag berörde i inledningen av mitt anförande, har vi nu en god finansiell ställning, med starkt kassaflöde. Det ger oss möjligheter att expandera verksamheten både organiskt och genom förvärv. Under 2004 gjorde vi ett mindre förvärv inom den medicintekniska verksamheten och vi studerar olika möjligheter till ytterligare förvärv inom denna sektor. Vi tittar här på förvärv både inom och utanför Skandinavien.

Även inom Nolato Industrial tittar vi på kompletterande förvärv, antingen genom att ta del av en kommande strukturomvandling i Sverige eller genom förvärv av något utländskt företag. Men vi har inte bråttom, priserna för bra företag är höga nu och vi avvaktar tills vi finner att alla våra önskemål är uppfyllda. Det är viktigare att det blir rätt än att det går fort.

Den globala verkligheten inom telekomsektorn gör att vi måste vara beredda att följa med våra kunder om de flyttar sin tillverkning till andra länder. Kommer våra stora telekomkunder med en förfrågan om produktion i andra länder än där vi är verksamma idag, är vi mycket positiva till att följa med.

Innan jag går över till att presentera Nolatos Q1-rapport, vill jag kort beröra aktiekursutvecklingen under 2004. B-aktien ingår sedan 1 januari 2004 i Stockholmsbörsens lista för speciellt intressanta aktier, Attract 40. Börskursen ökade med 17 procent under året, från 49,40 till 58 kr, vilket är drygt 5 procentenheter bättre än genomsnittet för samtliga aktier som ingår i Attract 40. Under 2004 omsattes 21,4 miljoner Nolatoaktier, vilket är mer än en fördubbling gentemot 2003, då 10,3 miljoner aktier omsattes. Även antalet aktieägare har ökat och var vid årsskiftet 9.265, vilket är en ökning med 527 aktieägare.

Styrelsen har beslutat om en förnyad utdelningspolicy, som i korthet innebär att förslaget till utdelning ska beakta företagets långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Avsikten är att utdelningen i genomsnitt ska motsvara cirka 35 procent av resultatet efter skatt, vilket för i år innebär 1,75 kr per aktie, vilket är mer än en fördubbling gentemot föregående år.

Strax före bolagsstämman publicerade Nolato sin delårsrapport för första kvartalet: [se Q1-rapporten]

Mitt anförande närmar sig sitt slut och stämman ska snart övergå till val av styrelse, men innan jag slutar, vill jag speciellt rikta mig till en av de personer som har betytt mest för Nolatos utveckling, men som har valt att med ålderns rätt avböja omval till styrelsen: Krister Jorlén. Krister började sin långa gärning i Nolato redan 1953 och blev VD 1968, då han efterträdde pappan Bernhard Jorlén, som många här känner som en av de som startade Nolato för 67 år sedan. Krister satt kvar som koncernchef till 1998 och har gjort enorma insatser för Nolato. Vi har honom att tacka för mycket av den speciella Nolatokulturen och den stabila grund som Nolato står på idag.

Till sist vill jag passa på att tacka alla medarbetare i Nolato för de engagerade och kompetenta insatserna under 2004. Insatser som har lagt grunden till ett av de bästa åren hittills för Nolato och som är basen för att vi skall kunna nå våra mål även under de kommande åren.

Tack.

OH-bilder till koncernchefens anförande (pdf-fil 1 Mb)

© Nolato