Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Anmälan årsstämman 2017

Anmälan till årsstämma 2017

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 20 april 2017 kl 12.00.


Anmälan görs på ett av följande sätt:

 1. med det digitala formuläret till höger för aktieägare som själv ska delta i stämman
 2. med blankett till höger för utskrift med anmälan och fullmakt för aktieägare som företräds av ombud
 3. med svarskortet som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de aktieägare som önskat erhålla denna
 4. per fax till 0431-442291
 5. per post till Nolato AB, 269 04 Torekov.


Vid anmälan skall aktieägare uppge

 1. namn
 2. adress
 3. telefonnummer
 4. person- eller organisationsnummer
 5. antal aktier
 6. namn på eventuella biträden
 7. namn på eventuellt ombud

Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den tid som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast torsdagen den 20 april 2017, måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos förvaltaren.

© Nolato